Ron's weblog 2008                  

Ga naar     Archief logboek  2006      Archief logboek 2007

 
 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd
______________
Artikelen

______________
De PvdA in Hulst

______________
Archief
______________
Klikken!
______________
Mail mij
 

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-81166808

 

 

Maandag 8 september 2008: PvdA-website

De PvdA afdeling Hulst heeft haar website volledig vernieuwd. Na jaren de website up-to-date gehouden te hebben, heb ik dat stokje enige tijd geleden overgedragen aan Philip van Roeyen. Die heeft nu de website een goede schoonmaakbeurt gegeven.

Mijn politieke zaken (en ook van anderen) zijn dan ook vanaf nu te lezen op die site. Zaken in de zijlijn of persoonlijke zaken blijven op mijn website verschijnen.

Kijk op: www.hulst.pvda.nl

Ron

Zondag 6 juli 2008: Feestmaand

De laatste maand was een maand vol vreugdevolle gebeurtenissen. Eerst op zondag 1 juni de geboorte van ons eerste kleinkind Floris. Zoon van onze dochter Evelien en haar man Olivier. Zie foto van de kleine spruit:

En afgelopen vrijdag is de tweede dochter Marjolein getrouwd in Breda met Jorg. Een prachtige dag afgesloten met een schitterend feest in de Mezz.

Zaterdag 10 mei 2008: Reactie PvdA-fractie op Misdaadmeter AD

Beste Harold,
Vooraleer een reactie te geven op jouw verhaal, eerst even de cijfers uit de misdaadmeter van het AD.
http://www.ad.nl/misdaadmeter/

Softdrugsdelicten:
Hulst                 45 (16,07 / 10000 inwoners)
Terneuzen       291 ( 52,65 / 10000 inwoners)
Rotterdam         14 ( 0,24 /10000 inwoners)
Amsterdam        49 ( 0,66 / 10000 inwoners)

Wat denk je zelf van die cijfers? Vooral de absolute aantallen. In Hulst 3 x zo veel dan in Rotterdam en evenveel dan in Amsterdam.
Het zegt volgens mij ook iets over het verschil in benadering tussen de diverse regio's in Nederland. In stedelijke gebieden heeft het waarschijnlijk al een lagere urgentie dan in onze regio.

Hieronder uit dezelfde misdaadmeter vergelijkende cijfers over �Handel in softdrugs� tussen 2006 en 2007. Hier zie je dus bij alle 3 de zeeuwsvlaamse gemeenten een behoorlijke verbetering. Ik wil hiermee maar aangeven dat ik uit de Misdaadmeter ook heel veel positieve zaken kan halen. Als ik zou doorgaan, zeker genoeg om een krantenpagina te vullen.

Pos   

           Gemeente

2006

                  2007

Verschil absoluut

Verschil relatief

343

Hulst

85

45

-40

-47.06 %

320

Sluis

37

23

-14

-37.84 %

299

Terneuzen

415

291

-124

-29.88 %

In ons verkiezingsprogramma van de laatste gemeenteraadsverkiezingen staat het volgende:

Extra aandacht dient de komende jaren uit te gaan naar ondermeer alcohol -
en drugsvoorlichting, veiligheid en weerbaarheid op scholen. Het drugsbeleid

binnen de gemeente dient bij actuele ontwikkelingen op de politieke agenda

te staan.

Binnenkort zal in de commissie ABZ , ook op verzoek van oa de PvdA, al een discussie worden gevoerd over het drugsbeleid in Hulst. Ontwikkelingen in de maatschappij houden immers niet op aan onze gemeentegrenzen. Ook wij stellen vast dat er allerlei drugsgebruik en dealen plaatsvindt rondom scholen en JOP's.

Wat de PvdA betreft gaat dit over de grenzen van het toelaatbare. Jonge kinderen moeten wat ons betreft gevrijwaard blijven van dit soort zaken. Dat er op meerdere JOP's in onze gemeente softdrugs worden gebruikt en verhandeld is voor onze fractie onacceptabel. Dit gebruik van drugs op die plaatsen waar ook jonge kinderen spelen is bij politie en gemeente (wethouder/jongerenwerker) bekend.

In het prioriteitendebat dat onlangs werd gehouden hebben we als fractie ook al aangegeven dat drugs rondom dit soort plaatsen met straffe hand moet worden bestreden en dat omwonenden de politie daarin moeten en kunnen steunen door een goede sociale controle. Wat de PvdA-fractie betreft zou er best wat strenger moeten worden opgetreden tegen dit drugsgebruik op deze plaatsen. Dit zou bv kunnen door voor dat gebied en omgeving elk bezit van drugs volledig te verbieden. En ook streng daarop te controleren. Ouders moeten hun kinderen onbezorgd naar een voorziening als een JOP kunnen laten gaan.
Dat volwassenen bewust kiezen om dit soort middelen te gebruiken is hun keuze, maar t/m het voortgezet onderwijs dient er door middel van voorlichting en controle alles aan gedaan te worden om deze kwetsbare groep niet aan deze drugs bloot te stellen. Hierop dient streng te worden gehandhaafd, door politie, scholen, gemeente (ook de jongerenwerker) en de sociale omgeving.

 

Namens de PvdA-fractie

Ron de Kort
Fractievoorzitter

Reactie naar ron@rondekort.nl

==============================================

Woensdag 30 april 2008: Hulst moest zich schamen

De centrumplaats Hulst kan een voorbeeld nemen aan de omliggende kernen wat betreft activiteiten tijdens koninginnedag. In Hulst was dus werkelijk niets te beleven. Uitgestorven straten en centrale markt. Nog stiller dan op een gewone doordeweekse dag.

Misschien dat ze eens een voorbeeld kunnen nemen aan de andere plaatsen in onze gemeente waar overal wel het nodige werd georganiseerd.

Natuurlijk was het weer niet geweldig, maar er stond ook gewoon niets op het programma. Nu Koninginnenach van het programma is gehaald is het dus helemaal niets meer. Een stiltecentrum. Oh ja, er was natuurlijk voor een kleine groep in de hal van het stadskantoor een fantastisch concert van de plaatselijke harmonie. Dat klonk als een klok. Maar buiten de muren van het stadhuis hoorde niemand dat. Nee, voor echt feest moet je naar de kernen!!

Reacties naar ron@rondekort.nl

=====================================================================

Donderdag 24 april 2008: Vragen aan wethouder van Damme

Vandaag heb ik een serie vragen ingestuurd aan het college van B&W en dan met name aan de voor Ruimtelijke Ordening verantwoordelijke wethouder, Diana van Damme. Zie hieronder:

Mijn bedoeling is het om de lijst met woningbouwmogelijkheden, die jaarlijks aan de provincie moet worden doorgegeven, eerst in de commissie Ruimte of in gemeenteraad te bespreken, zodat de raad kan kijken of de lijst voldoende vrije bouwmogelijkheden geeft in alle kernen van onze gemeente.

Reacties naar ron@rondekort.nl

 

Dinsdag 15 april 2008: Woningbouw in Vogelwaarde en meer

Vogelwaarde-Noord is volgebouwd. Binnenkort komen er een handvol bouwmogelijkheden bij met de herziening van het bestemmingsplan Vogelwaarde, maar deze mogelijkheden zijn al vergeven aan particulieren en komt er niets op de markt beschikbaar om te bouwen. Ook al zijn er voldoende signalen dat de zeeuwse bevolking gaat krimpen in de komend jaren (na 2030), zonder mogelijkheden voor woningbouw komen allerlei voorzieningen in ons dorp in het gedrang.
Waar zijn dan in de komende jaren de bouwmogelijkheden?
Ook tijdens het droomtraject werden er twee mogelijke locaties ingetekend voor mogelijke woonwijken:
- op de plaats van de voetbalvelden
- op de plaats van transportbedrijf Scheerders

De eerste mogelijkheid (de sportvelden) is al stevig doorgerekend de afgelopen jaren, maar is voorlopig nog als te duur in de wacht gezet. Grondprijzen van meer dan 200 euro per m2 zijn vooralsnog te hoog voor een dorp als Vogelwaarde.

De tweede mogelijkheid, de lokatie Scheerders, moet nu door de gemeente Hulst maar eens onder de loep genomen worden. Voor de sanering van de aanwezige vervuiling wordt binnenkort de loods aan de Bossestraat afgebroken. Ook de huidige eigenaren staan open voor de mogelijkheid om op het ongeveer 2 hectare grote terrein een woonwijk te realiseren. Dan moet er wel een alternatieve lokatie van ongeveer 1,5 hectare worden gevonden om de 60 - 80 vrachtwagens te stallen.

Als een dergelijke deal zou kunnen worden gerealiseerd, zou dat voor Vogelwaarde een behoorlijke verbetering van kwaliteit van de woonomgeving kunnen opleveren. Vele vrachtwagenbewegingen (van 's morgens zeer vroeg tot 's avonds laat) zouden uit de kern Vogelwaarde verdwijnen. Ook zou er weer voor jaren bouwgrond en woningen beschikbaar zijn, hetgeen de leefbaarheid in de kern Vogelwaarde zeker ten goede zou komen.

Zoals ik onlangs bij de inloopavond van het nieuwe bestemmingsplan ook al aan de verslaggeefster liet weten, is het scheppen van bouwmogelijkheden in Vogelwaarde voor mij in de komende jaren een prioriteit. Samen met andere partijen in de gemeenteraad moet de PvdA zich hier hard voor maken. Niet alleen in Vogelwaarde, maar alle kernen in onze gemeente moeten bouwmogelijkheden hebben, zelfs de allerkleinsten.

Reacties aan ron@rondekort.nl

 

Zaterdag 12 april 2008: De Snisser courant

Hier is weer een nieuw exemplaar van de Snisser courant. Staat ook hun nieuwe website

Reacties naar ron@rondekort.nl

 

Vrijdag 11 april 2008:  Extra commissie Samenleving. Komt het zien!!

Hieronder de agenda van die extra commissie Samenleving. Hierop een aantal belangrijke zaken. Vooral het agendapunt over de aanbesteding van de Hulp in de Huishouding voor 2009 is een belangrijk discussiestuk.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling
a. Vaststellen agenda
b. Vaststellen verslag raadscommissie Samenleving d.d. 19 maart 2008

4. Spreekrecht burgers

5. Ingekomen stukken
ISC2008/13: Begroting CVV 2009

6. Nieuws van de gemeenschappelijke regelingen

7. Aanbesteding Hulp bij de Huishouding
-Korte toelichting door dhr. A. Schelfhout en dhr. S. Buijsse namens de zorgaanbieders
-Evaluatie Zeeuwse aanbesteding Hulp bij de huishouding 2007-2008 -Wat en hoe inzake de aanbesteding voor 2009 e.v.

8. Bespreking van het rapport van de Rekenkamercommissie Hulst �Gekozen om te kiezen� met als uitgangspunt te komen tot een advies aan de Gemeenteraad aan de hand van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie
Rapport Rekenkamercommissie Hulst

9. Bespreking verslag Werkconferentie �Cli�nt aan het woord�
Debat over minimabeleid, re-integratie en participatie.
Met name hoofdstuk 4, de aanbevelingen zullen ook hier de leidraad zijn voor de bespreking
Verslag Werkconferentie 'Client aan het woord'
Presentatie (powerpoint)

10. Agendavoorstellen voor de volgende vergadering van de raadscommissie Samenleving

11. Rondvraag

12. Sluiting

Donderdag 10 april 2008: Wie doet wat?

Afgelopen week werden er door fractievoorzitter Denis Steijaert van het CDA schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een ernstig ongeval bij Emmahaven. Er werd van de gemeente Hulst direct actie gevraagd om dit gevaarlijke kruispunt veiliger te maken. Volgens het geo-systeem van het waterschap zijn 3 van de 4 wegen aan dat kruispunt eigendom van het waterschap. Waarvan Denis Steijaert dagelijks bestuurder is EN verantwoordelijk voor de wegen in het waterschapsgebied !!!

Heeft het waterschap ook al een overzicht van alle gevaarlijke verkeerssituaties in het buitengebied? Gaan ze die ook allemaal aanpakken?
Moeten we nu na elk ongeval dit soort vragen verwachten van Denis?
Overigens dwingt een onoverzichtelijke verkeerssituatie ook tot meer voorzichtigheid en behoedzaamheid. Tegen onvoorzichtigheid is geen verkeersmaatregel bestand. Ik ken vele onoverzichtelijke situaties in het buitengebied van onze gemeente en zie daar ook weinig activiteiten van het waterschap. Net als bij het waterschap moeten ook bij een gemeente prioriteiten worden gesteld. We kunnen immers niet alles aanpakken. Net zoals het waterschap ook niet alles in het buitengebied oplost.

Misschien kan het waterschap een versmalling aanleggen bij de inkomborden van Emmadorp en zo de snelheid weghalen. Wel moet de gemeente Hulst zorgen dat de belijning aan het kruispunt zelf weer beter zichtbaar wordt.

 

Reactie aan ron@rondekort.nl

 

Woensdag 9 april 2008: Morres: Eigen mensen ontslaan en Polen tewerkstellen: wie snapt het nog?

Afgelopen week ontvingen wij signalen dat er bij Morres in Hulst een 8-tal Polen aan het werk waren. Dit wordt ook bevestigd door de OR en een vakbondsbestuurder. Het zou gaan voor een periode van 2 weken.
Nu vraag ik mij toch wel een aantal dingen af:

Zijn er in Zeeuws-vlaanderen of net over de grens geen arbeidskrachten beschikbaar die dit werk ook hadden kunnen doen?
   Gaat het ook echt bij die paar weken blijven?

Kortom, een vreemde gang van zaken als je net een stevige ontslaggolf hebt aangekondigd. En ook de afgelopen jaren al vele tientallen werknemers hebt laten afvloeien.
Heeft Morres nog wel iets met deze regio?

Reacties sturen naar: ron@rondekort.nl

Zondag 10 februari 2008: Voorjaarszonnetje

Vandaag prachtig weer voor wat klusjes rondom het huis en daarna een paar boodschapjes in Hulst.
De meiden hadden het ook zichtbaar naar hun zin onderaan de wallen in het lekkere zonnetje.

 

  Aan iedereen de beste wensen en alle goeds voor 2008!!!