Ron's weblog 2007                  

Ga naar     Archief logboek  2006 Archief logboek 2008  Logboek 2009

 
 

______________
Home

______________
Ron's Logboek

______________
Levensloop

______________
Waar sta ik voor?
______________
Veel gevraagd
______________
Artikelen

______________
De PvdA in Hulst

______________
Archief
______________
Klikken!
______________
Mail mij
 

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
0114-676107
06-81166808

 

 

Woensdag 19 december 2007: Rapportage kerkklokken gemeente Hulst

Afgelopen maanden heb ik een onderzoek gedaan naar het geluidsniveau, dat de kerkklokken in onze gemeente produceren. Het gaat hier niet om het geluidsniveau van de kerkklokken bij het oproepen voor een H.Mis of iets dergelijks. Het onderzoek beslaat enkel het slaan van de kerkklokken op de hele en halve uren.

Waarom dit onderzoek?

Ik heb deze metingen gedaan omdat een klagende burger uit Vogelwaarde niet op basis van feiten een antwoord kreeg van het college van B&W. Er werden in het antwoord veel waarheden aangehaald zoals vrijheid van godsdienst, maar een reactie op de specifieke klacht was er niet. De primaire klacht was namelijk het harde slaan van de kerkklok van Boschkapelle op de hele en halve uren in de avond- en nachturen. Dat dit in vroegere dagen een functie had is zeker, maar of dit in de 21e eeuw nog geldt valt sterk te betwijfelen.

De door mij uitgevoerde metingen werden verricht op straat recht tegenover de kerken.

Uit de metingen blijkt dat de klager wel degelijk woont naast de het meeste geluid producerende klok in de gemeente Hulst. De kerk in Boschkapelle was topscorer met klappen van 79 decibel. In Vogelwaarde staat nog een katholieke kerk, namelijk in Stoppeldijk. Deze haalt amper een geluidsnivo van 68 db en is in vergelijking met de kerk in Boschkapelle “stil” te noemen. Door de logaritmische schaal is dit een erg groot verschil. 10 Decibel extra is een factor 10 meer geluid, 20 decibel betekent een factor 100 meer geluid.

Nu ik alle klokken in onze gemeente heb horen slaan kan ik toch een aantal conclusies trekken.

Totaal gemeten 13 kerkklokken

Geluidsniveau varieert van 64 db tot 79 db

Uitgaande van de norm die wordt gesteld aan geluidsproductie van  horecagelegenheden in de late avond- en nachturen blijven maar 5 kerkklokken onder deze norm van 70 db. Dit los van de noodzaak of de kerkklokken ook echt ’s avonds en ’s nachts moeten slaan op de hele en halve uren.

Onder deze norm van 70 db blijven de klokken van Groenendijk (64 db), Ossenisse (65 db), Stoppeldijk (68 db), Hengstdijk en Graauw (69 db).

Net boven de norm (>70 <75) zitten de klokken van Clinge, St.Jansteen, Terhole (alle 72 db) en Hulst (74 db)

Hardere klappen worden gegeven door de klokken van Lamswaarde (76 db), Heikant (77 db), Nieuw Namen( 78 db) en als topper dus  Boschkapelle (79 db).

Conclusie kan dan ook zijn dat de klager terecht aan de bel heeft getrokken zoals uit de metingen blijkt.

Men zou zich moeten afvragen of men een geluidsnivo van bijna 80 db ook elk half uur van een moskee zou accepteren.  Daarom zou het gemeentebestuur er verstandig aan doen om om ook voor de kerkklokken een maximum van 70 db op te leggen. Waarschijnlijk ook technisch redelijk simpel te realiseren zonder hoge kosten.

Reacties naar ron@rondekort.nl

 

Dinsdag 18 december 2007: Collectief vervoer kost Hulst een stevige duit!!

Gisteren kreeg ik de stukken weer voor de vergadering van het CVV van afgelopen maandag 17/12.

Ik wil even stilstaan bij de "financiële agendapunten".  PvdA-collega Francois Hoefnagels, bestuurslid van het CVV, heeft er afgelopen maandag ook al op gewezen tijdens de bestuursvergadering.

Vandaag stond de Regie en het samenwerkingsverband weer voor de rechter in Middelburg, zie stukje in PZC: http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/2336421/Vervoer-inzet-kort-geding.ece

Verslag van rechtzitting die niet doorging: http://www.pzc.nl/zeeland/zeeuws-vlaanderen/2343059/Onduidelijkheid-over-collectief-vervoer-blijft.ece

 

De financiële cijfers zijn t/m oktober 2007.

Op het programma "Leerlingenvervoer" kost het dan 78.473 euro extra. Voor WVG-vervoer kost het extra 67.825 euro. Met wat andere plusjes en minnetjes betekent het t/m oktober een extra kostenpost van 151.935 euro. En het jaar is nog niet klaar. Naar verwachting gaan we nu over de 1 miljoen euro heen.

Gezien de open eind financiering valt er niet veel aan te veranderen.

Reactie naar ron@rondekort.nl

 

Dinsdag 18 december 2007: ZeelandFresh ruimt op vanwege bezoek?

Morgen, woensdag 19 februari, brengt wethouder Frans de Vries een bezoek aan ZeelandFresh in Vogelwaarde.

Of het daarom is weet ik niet, maar opvallend is wel dat de kratten, die maandenlang het aanzicht van Vogelwaarde ontsierden, nu vrijwel uit het zicht zijn verdwenen. Het (tijdelijk) voor RO verantwoordelijke wethouder de Vries wil zich persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie. Een prima streven, maar laat hij ook direct eens langs gaan bij de omwonenden aan de Bossestraat. Maar ik durf er wat om te verwedden dat dit niet het geval zal zijn. Toch is het streven van de wethouder om op afzienbare termijn ook nog eens met de omwonenden om de tafel te gaan zitten.

Het feit dat de eigenaar van ZeelandFresh ook nog 2 andere bedrijfslokaties in Vogelwaarde in bezit heeft, maakt het allemaal nog wat complexer.

Ook het terrein van Scheerders aan de Bossestraat en de "Nebus-loodsen" aan de Hengstdijkse keiweg zijn van dit bedrijf.

Betekent dat in de toekomst nog meer verkeersbewegingen over het dorp gaan plaatsvinden? Kijk eens naar een google-overzicht van Vogelwaarde en zie wat er aan loodsen tegen het dorp is aangebouwd en nog gaat bouwen. Ongehoord!!

Een dergelijk overzicht met toelichting ga ik binnenkort toezenden aan alle leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Een mogelijke uitbreiding in zuidelijke richting staat ook ingetekend.

 

Reacties aan: ron@rondekort.nl

 

 

Zaterdag 15 december 2007: Gemeenteraad Hulst als een lammetje

Afgelopen donderdag  was er in Hulst een gemeenteraadsvergadering. Ik was er voor de eerste keer in 5 jaar niet bij omdat ik een weekje in zuid-Limburg op vakantie was. Op de agenda stond o.a. een voorstel om de 213a-verordening aan te passen.

In deze verordening, voor de eerste keer vastgesteld op 5 februari 2004, wordt vastgelegd dat het college jaarlijks naar de raad met een onderzoeksplan moet komen. In dat plan moet worden aangegeven welk gedeelte van de organisatie (afdeling) c.q. programma’s en paragrafen uit de begroting worden getoetst op doelmatigheid c.q. doeltreffendheid.

In de verordening die in 2004 is vastgesteld stond dat iedere afdeling minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets (doelmatigheid) moet worden onderworpen. Met 8 afdelingen betekent dit dus in feite elk jaar een afdeling. Ook moet het college elk jaar één (deel) van de programma’s of paragrafen uit de begroting toetsen op doeltreffendheid.

Door de Hulster Rekenkamercommissie, waar ik ook lid van ben, is een aantal maanden geleden gevraagd om het onderzoeksplan voor komend jaar en een overzicht van reeds uitgevoerde onderzoeken. De bedoeling was om er voor te zorgen dat niet het college en de Rekenkamercommissie hetzelfde zouden gaan onderzoeken. Het antwoord van het college was simpel: Er is geen plan en er was nog nooit iets onderzocht in het kader van deze verordening.

De afgelopen 3,5 jaar was er dus door het college helemaal niets met deze verordening gedaan

In plaats van dan maar eens flink aan de bak te gaan, stelt wethouder de Vries nu voor om de frequentie van de in te stellen onderzoeken flink terug te schroeven.

De frequentie wordt in het nieuwe voorstel wel erg ver naar beneden bijgesteld en straalt ook absoluut geen ambitie uit. Wat betreft doelmatigheid van de organisatie wil men nu maar 1 doelmatigheidsonderzoek doen per 4 jaar.  Er zijn nu 8 afdelingen en dus duurt het 32 jaar voor we alle afdelingen hebben doorgelicht. Absoluut te weinig.

Wat betreft doeltreffendheid  wil men naar 1 programma of paragraaf in de 4 jaar. Dat betekent dat we er 88 jaar (22 programma’s en paragrafen) over gaan doen voor alles is doorgelicht.

In de commissie Middelen was daar door mij namens de PvdA en ook door het CDA een voorbehoud voor gemaakt.

Hadden de andere fracties het dan niet helemaal in de gaten wat de consequenties waren?

Waarom kan een soortgelijke gemeente als Reimerswaal (Kruiningen) er wel aan voldoen?

Een meerderheid in de raad heeft echter afgelopen donderdag ingestemd met het voorstel van het college. Of dit op korte termijn nog kan worden aangepast ga ik de komende weken eens uitzoeken door m’n oor te luister te leggen bij andere gemeenten en overheden. Veel verwacht ik daar echter ook weer niet van, omdat natuurlijk het de raad zelf is die dit zo heeft vastgesteld.

Nu is het nog belangrijker dat er een goede rekenkamercommissie is in de gemeente Hulst, die mogelijk het ontbreken van een krachtige 213a-verordening maar moet laten meewegen bij het vaststellen van haar onderzoeksonderwerpen.

Mocht ik er zijn geweest afgelopen donderdag, had ik zeker tegengestemd of een amendement ingediend om de ambitie wat bij te stellen.

Goed was wel dat een tweetal door de PvdA ingediende moties unaniem door de raad werden ondersteund.

De eerste motie was een opdracht aan het college van B&W om alles in het werk te stellen om het rijk meer te laten meebetalen in de kosten die de Veiligheidsregio Zeeland moet maken. Met relatief weinig inwoners moeten de inwoners van Hulst meebetalen aan volgens ons bovenregionale risico's zoals de kerncentrale in Borssele en de gevaarlijke scheepvaart op de Westerschelde.

De tweede motie was de opdracht aan het college om voor de zomer van 2008 een plan voor beter openbaar vervoer in de binnenstad van Hulst op tafel te leggen.

Het zwakke verweer van wethouder de Kraker dat de provincie Zeeland verantwoordelijk is voor het OV hier kan niet serieus genomen worden. De provincie is zeker gevoelig voor een vraag vanuit de gemeente Hulst. Een naam en e-mailadres van de verantwoordelijke ambtenaar bij de provincie kan hij zo van mij krijgen.

Reacties aan: ron@rondekort.nl

 

Zondag 9 december 2007: Bezuinigingen De Tragel

Begint het motto van onze regeringspartijen niet met "Samen leven, ..."?

Waren respect en solidariteit niet enkele van de uitgangspunten? Om vervolgens een grote groep gehandicapten in de kou te laten staan.

Je zult maar (de ouder van) het kind zijn dat wekelijks van het Sterre-zwembadje gebruik maakt, omdat de Honte voor jou te groot is.

Je zult maar (de ouder van) het kind zijn dat wekelijks in "De Snuiter" presentjes mag maken, inpakken en afrekenen en daar veel geluk uithaalt.

Je zult maar gehandicapt zijn, tot een kwetsbare groep van de samenleving behoren én dan zo gepakt worden.

Juist in de goede zorg voor deze mensen zou een regering met christelijke en socialistische partijen zich kunnen onderscheiden van de rest. 

 

Deze bezuinigingen komen bovenop de bezuinigingen van  4/5 jaar geleden. Deze bezuinigingen gingen toen vooral ten koste van het personeel. Hiervoor werden wij als gemeenteraad benaderd door de medezeggenschapsraad van ouders van cliënten bij De Tragel. Door minder inzet van personeel is het toezicht, vooral in avond, nacht en weekend toen sterk verminderd.

Nu wordt er dus vanwege nieuwe bezuinigingen wederom gesneden in allerlei belangrijke voorzieningen voor de cliënten.

 

Door ver doorgevoerde decentralisatie heeft de stichting Tragel, vroeger alleen met een grote lokatie in Clinge, nu meer dan 60 vestigingen in Zeeuws-vlaanderen. Mede door die integratie met de lokale bevolking worden de te sluiten zwembaden ook gebruikt door mensen met reuma, babyzwemmen, ouderen enz.. Kortom ook mensen die niet of nauwelijks terecht kunnen in een regulier zwembad.

Als PvdA-gemeenteraadsfractie in Hulst zijn we van mening dat deze bezuinigingen niet mogen doorgaan omdat zij direct de cliënten benadelen.

Wij zullen daarom op korte termijn actie ondernemen om meer feiten boven tafel te krijgen. Zijn er inderdaad weer nieuwe bezuinigingen opgelegd? Is dit tekort geen gevolg van ver doorgevoerde decentralisatie? Of is het financieel beleid van stichting De Tragel niet op orde?

 

Later meer hierover.

Uit BNDeStem van vrijdag 7 december jl.

Tragel snijdt in activiteiten voor cliënten

door Eugène Verstraeten

Vrijdag 7 december 2007 - TERNEUZEN - Stichting Tragel moet volgend jaar een bezuinigingsoperatie doorvoeren om de begroting sluitend te krijgen. De overheid kort volgend jaar namelijk fors op het budget van de zorginstelling.

Binnen het orthopedisch dagcentrum De Tjasker in Zaamslag wordt het zwembadje gesloten. Er zijn te hoge investeringen nodig om het open te houden. Bij De Sterre in Clinge vervalt de afdeling beweging en wordt ook het zwembad gesloten. Dit in verband met de hoge jaarlijkse onderhouds- en energiekosten. Op De Sterre is ook geen personeel meer voor de ouderensoos De Babbelaar. Gekeken wordt naar een alternatief. In de Noordstraat in Terneuzen wordt de winkel De Snuiter gesloten. Er moeten te veel uren in gestoken worden in verhouding tot het gering aantal cliënten dat er kan werken. Om dezelfde efficiency-redenen wordt naar een ander opzet van het postkantoor bij De Sterre in Clinge gekeken.

Verder wordt bezuinigd op bepaalde personeelskosten zoals werving en opleiding. Binnen de afdelingen wonen en dagbesteding worden door een andere toewijzingssysteem van personeelsinzet drie banen geschrapt. De personeelsleden krijgen een andere plek; er vallen volgens Tragel geen gedwongen ontslagen.

Om de kostenstijgingen in de materiële sfeer zoveel mogelijk te compenseren wordt volgend jaar bezuinigd op kosten als afvalverwerking, was- en schoonmaakkosten en op algemene kosten zoals automatisering, administratiekosten, portikosten, telefoon, verzekeringen, en onderhoudskosten.

Stichting Tragel zegt verontwaardigd te zijn over de korting op het budget, waardoor de bezuinigingen nodig zijn. "We vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat minister Klink en staatssecretaris Bussemaker nieuwe bezuinigingen opleggen aan de gehandicaptenzorg." Het bezuinigingsbeleid staat volgens Tragel haaks op de ambities om de cliënt centraal te stellen en 'op het totaalpakket van deskundigheidseisen en kwaliteitsverbeteringen die wij moeten en willen doorvoeren'.>>Door overheidskortingen op het budget moet Stichting Tragel bezuinigen op activiteiten. De maatregelen leiden niet tot gedwongen ontslagen.

 

Reacties naar ron@rondekort.nl

 

Zondag 2 december 2007: Naar Den Haag

Morgen, maandag 3 december, zal de vaste kamercommissie v.d. Tweede Kamer der Staten-Generaal Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit bijeenkomen om te debatteren over de ontpolderingskwestie. Vandaag stond de geschiedenis ervan ook mooi beschreven in de regionale kranten.

Morgen ga ik mee met de bus vanuit Kapelle. De bus vanuit Zeeuws-vlaanderen was helemaal vol, maar voor mij komt het wel goed uit omdat ik morgenmiddag en avond nog een paar activiteiten heb in Goes en Middelburg.

In Den Haag gaan Denis Steijaert, Fons Dobbelaer en ik morgenochtend om 9.30 uur de brief aanbieden vanuit de gemeenteraad van Hulst. Op initiatief van het CDA is deze brief, waarin wordt aangegeven dat de politiek in Hulst nog steeds unaniem tegen het ontpolderen is, ondertekent door alle fracties in de gemeenteraad.

Voor het hele programma in Den Haag zie hieronder.

 

Tijd

 

Commissie

 

Soort

 

Onderwerp  

 

 

 

9:30- 9:40

 

VW

 

P'tie

 

+ LNVdoor Gemeenteraad Hulst inz. alternatief voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder
 

 

 

 

9:40- 9:50

 

VW

 

P'tie

 

+ LNVactiecomité tegen ontpoldering langs de Westerschelde
 

 

 

 

9:50-10:00

 

VW

 

P'tie

 

+ LNVVentevogel Groep BV
 

 

 

 

 

 

 

10:00-14:00

 

VW

 

WGO

 

+ LNVScheldeverdragen
 

Dinsdag het verslag van de reis naar Den Haag met ook de nodige foto's

 

Reactie aan ron@rondekort.nl

 

 

Donderdag 29 november 2007: Richtlijnen voor MER intensieve veehouderij-en

Mochten de initiatiefnemers om varkensfabrieken te bouwen ten noorden van Vogelwaarde dan dienen zij zich te houden aan de vastgestelde richtlijnen voor de MER. Ze liggen nu op mijn website op de "varkenspagina".  Ontwikkelingen als Plan Perkpolder en dit zijn natuurlijk niet met elkaar te rijmen en moeten we kost wat kost zien te voorkomen.

Sinds de vaststelling van deze richtlijnen (december 2006) is er van de initiatiefnemers niets meer vernomen. Wat mij betreft mag dat gewoon zo blijven.

 

Reacties naar ron@rondekort.nl

 

 

Woensdag 28 november 2007: Techniek laat commissie in de steek

Gisteravond tijdens de commissie Ruimte moest met behulp van een beamer een presentatie gegeven worden. Toen het agendapunt aan de orde kwam en de beamer aan moest, deed die echter helemaal niets. Drie wethouders, het dubbele aantal ambtenaren, een vertegenwoordiger van ZLTO, allen probeerden weer leven te krijgen in dit "oude beestje". Maar helaas, het lukte niet en moest een korte pauze worden ingelast om weer ouderwetse kopietjes te maken voor de aanwezigen. Met alle grote plannen in het verschiet gaan er zeker in de komende jaren nog vele mooie presentaties gegeven worden in de gemeente Hulst en is het zaaks dit soort zaken op orde te hebben. Voor de wethouder van Middelen (ook van IT) de Vries zaaks om binnenkort een paar nieuwe beamers aan te schaffen. Die zullen hun geld nog wel gaan opbrengen.

 

Reactie naar ron@rondekort.nl

 

 

Woensdag 28 november 2007: Laatste metingen

Morgenochtend doe ik op weg naar mijn werk de laatste meting. Dan heb ik alle klokken in de gemeente Hulst gemeten en kan ik de gegevens gaan verwerken tot een mooi rapport.

Zonder alle details reeds naar buiten te brengen zal straks blijken dat de betreffende klager in Boschkapelle (Vogelwaarde) in ieder geval woont naast de het meest lawaai producerende klok in onze gemeente. We hebben het hier niet over het luiden voor een kerkdienst of anderszins oproepen voor gebed of zo, maar over het slaan van de kerkklok op de hele en halve uren.

Of ze het in Boschkapelle er om doen weet ik niet, maar sinds de overgang naar wintertijd lopen de slagen wat achter op de hele uren. Was het eerst maar 2 uur verschil, nu is dat al 3 uur. Dat betekent dus dat 's nachts om 3 uur de klok nog vrolijk 12 harde klappen geeft, de hardste van de hele gemeente Hulst.

 

Reactie naar ron@rondekort.nl

 

Dinsdag 27 november 2007: ZeelandFresh vervolg 4

Vanavond in de commissie Ruimte van de gemeente Hulst werd door het VVD-lid gemeld dat ze een bezoek hadden gebracht aan het bedrijf ZeelandFresh in Vogelwaarde. Het was een mooi bedrijf, volgens het VVD-commissielid, maar het werd geconfronteerd met allerlei “pietluttige” regeltjes door de gemeente opgelegd. Hij vroeg of deze “pietluttige” regeltjes niet konden worden afgeschaft.

Dat ze nu pas op bezoek gaan is wat aan de late kant gezien de problemen van de afgelopen jaren, maar goed ze zijn in elk geval wezen kijken en dat kun je niet van iedereen zeggen.

Zelf ben ik er een paar jaar geleden eens geweest met vertegenwoordigers van de dorpsraad van Vogelwaarde en  een CDA-raadslid. Binnen in de loodsen ziet het er inderdaad best mooi uit en zie je hoe, bijna procesmatig, het bedrijf wordt gerund. Maar de problematiek speelt zich vooral buiten af.

Een ook in de commissie Ruimte aanwezige CDA-er (ook handelaar in agrarische producten) vroeg of vooraf aan bv de volgende commissievergadering eens een bezoek aan het bedrijf ZeelandFresh kon worden gebracht door de voltallige commissie Ruimte.

Gelukkig  sprong het commissielid van Progressief Hulst, ook woonachtig in Vogelwaarde, hier direct op in door te vragen om dan als commissie gelijk ook maar met de omwonenden te gaan praten. Het is immers goed om het verhaal van beide kanten te horen.

Nu kan ik zeggen dat ik aanwezig was op een inspraakavond begin dit jaar waar behalve een drietal wethouders (Weemaes, de Kraker en Maas) ook de bedrijfsvoerder en omwonenden massaal aanwezig waren.

Daar werd ook duidelijk dat de gevraagde uitbreiding in oostelijke richting noch voor de omwonenden noch voor de gemeente een haalbare kaart waren. Overlast van lawaai, slijk op de wegen, druk landbouw- en vrachtverkeer in de woonkern, stank enz was voor de omwonenden reden om tegen een mogelijke uitbreiding te zijn. Een uitbreiding in zuidelijke richting zou misschien onder strikte voorwaarden het maximaal haalbare zijn.

 

Maar blijkbaar leert het bedrijf hier niet van en gaat gewoon z’n gang en bekommert zich niet om de omwonenden. Onlangs werd er door de afdeling Handhaving van de gemeente Hulst i.o.m. het Openbaar ministerie een bezoek gebracht aan het bedrijf en werden tal van overtredingen geconstateerd.

Wat voor de bedrijfsleiding en de VVD-fractie misschien pietluttige regeltjes zijn, betekent voor de directe woonomgeving wel of geen overlast. Het is gemakkelijk oordelen als je er je boterham verdient of ver vandaan woont. Maar de omwonenden zitten er maar mee.

Het zou de commissie sieren om niet alleen de mooie praatjes aan te horen van de bedrijfsleiding, maar ook eens contact op te nemen met de omwonenden.

 

Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat het eigenlijk een fout is van de politiek uit oud-Hontenisse (mn de verantwoordelijkheid van de CDA-wethouder, nu in provinciale staten voor het CDA). Is het daarom dat het CDA-commissielid zo eenzijdig de belangen van het bedrijf wil belichten en de bezwaren van omwonenden negeert???

Mijn mening is dat we moeten waken om de in het verleden gemaakte fout niet nog groter te maken, maar nu het nog kan, in te grijpen en het bedrijf te verplaatsen naar een industrieterrein. Daar hoort het immers thuis. Dat moet ons streven zijn in het voordeel van en het bedrijf en de bewoners van Vogelwaarde. Dat is besturen.

 

Reactie naar: ron@rondekort.nl

 

Zaterdag 24 november 2007: Wat een rechte rug al niet kan opleveren

Zie verder www.politiekebarometer.nl voor details

PvdA vaart wel bij handhaving ontslagrecht.

In de week dat de PvdA bij haar standpunt bleef de versoepeling van het ontslagrecht niet te steunen, stijgt deze partij drie zetels ten opzichte van vorige week en komt uit op 27 zetels. De andere twee coalitiepartners, het CDA en de Christenunie, krijgen er beide één zetel bij ten opzichte van vorige week en komen uit op 40 en 9 zetels. Hiermee behaalt de regeringscoalitie voor het eerst in twee maanden weer een meerderheid, namelijk 76 zetels.

De SP die momenteel veel interne kritiek te verwerken heeft, levert deze week vier zetels in. Hiermee komt de partij uit op 17 zetels. De VVD, TON en GroenLinks verliezen alle drie één zetel en komen respectievelijk uit op: 13, 16 en 6 zetels.

Stabiel deze week zijn D66, de SGP en de Partij voor de Dieren, zij halen respectievelijk: 4, 2 en 2 zetels. Wilders’ PVV wint er twee en komt uit op 14 zetels.

Reactie naar: ron@rondekort.nl

 

Donderdag 22 november 2007: Visclub is de weg kwijt!!!

Bericht Bn/DeStem: klik hier.

Wat een belachelijk idee van die visclub uit Clinge!! Willen ze nu elk visvijvertje in onze gemeente confisqueren en alleen leden toelaten? Moet ieder kind dat zomaar af en toe een hengeltje wil uitgooien om een voorntje te proberen verschalken eerst lid worden van een visclub? Veel gekker moet het niet worden!!

Straks claimen de voetbalclubs ook nog alle grasveldjes en pleintjes in wijken en dorpen en mogen kinderen alleen nog maar een balletje trappen als ze lid zijn van een voetbalvereniging!! Maar dat vindt u waarschijnlijk net zo absurd als dat idee van die Clingse visclub!

Een goed idee dus van de gemeente die zeker niet moet meegaan met dit soort vreemde gedachten. Waarschijnlijk komt er straks weer wel een heldere geest in de gemeenteraad met een motie om dit zotte verzoek van die visclub te ondersteunen, maar dan weten ze alvast dat ze mijn steun zeker niet krijgen.

Ik zou zeggen,  kom eens kijken bij de vijver in de wijk Vogelwaarde-Noord. Geen troep of andere wantoestanden. Een vuilbak en een bankje zorgen er voor dat de jeugd daar af en toe een hengeltje kan uitgooien en een paar voorntjes kan proberen te verschalken. De fanatieke jongelui worden toch wel lid van een vereniging en gaan voor de meer spectaculaire vissen.

Dus laten we verstandig zijn en de vijvertjes vrij beschikbaar houden.

Oh ja, ook om op de fietspaden te mogen rijden moet je lid worden van een wielervereniging. Gekker moet het toch niet worden.

 

Reacties naar: ron@rondekort.nl

 

 

 

Zondag 18 november 2007: Raadsvergadering vol emoties

Afgelopen donderdagavond was er weer een raadsvergadering met een volle agenda met vooraf een serie aangekondigde moties en amendementen.

De vergadering begon met een uitgebreide reactie van wethouder de Vries op een paar krantenberichten over het afblazen van een vestiging van clienten van De Tragel op 't Eiland bij Luntershoek.

Waarom een wethouder zoveel ruimte kreeg van de raadsvoorzitter vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. Als dat de nieuwe trend is om als college in een raadsvergadering maar op alle krantenberichten te reageren, dan worden dat nog lange vergaderingen in de toekomst. Maar gezien de lichaamstaal van een groot aantal raadsleden zal dat een volgende keer zeker worden afgekapt. Zichzelf beklagen over een zijn inziens fout artikel doet hij dan maar in een wekelijkse collegevergadering.

Het eerste vuurwerk kwam er bij het agendapunt over de vaststelling van een nieuwe gedragscode voor politieke ambstdragers in de gemeente Hulst. Al langere tijd zorgt de CDA-fractie voor ergernis bij de collega's door steeds maar weer te sugereren dat er wat mis is op dit gebied, maar steevast weigert om concreet namen te noemen. Opnieuw werd de CDA-fractie uitgedaagd zaken die niet overeenstemmen met de gedragscode aan de burgermeester te melden. De concrete toezegging bij monde van Adrie Totte werd nu gedaan om dit op korte termijn te gaan doen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De najaarsnota ging er vlotjes doorheen. Daar was in de voorbereidende commissievergadering al genoeg over gevraagd en gezegd.

Volgend discussiepunt was het intiatief van de SP om aan EHBO-verenigingen een subsidie te geven om AED's aan te schaffen. Vanaf het begin waren wij wel positief over dit initiatief maar vonden dat het niet volledig genoeg was. Een motie van het CDA verwoordde de tekortkomingen uitstekend en konden wij ook deze motie steunen. Het amendement van Groot-Hontenisse en Progressief Hulst om enkel de trainingen te subsidiëren kreeg alleen steun van de VVD-fractie (1 zetel) en haalde het dus niet.

In die plaatsen waar al AED's zijn gekomen dit jaar zie je juist dat deze aanwezigheid van deze apparaten zorgt voor extra veel belangstelling voor opleidingen. Ook ik heb in september met Marijke zo'n opleiding voor reanimatie met AED-training gevolgd.

De CDA-motie pleitte voor het verder "opplussen" van de plaatselijke EHBO's door koppeling aan 112-meldsysteem, inventariseren van witte vlekken, het toegankelijk maken van die AED's en het opstellen van een totaalplan voor de gemeente Hulst. Daar konde  we dus als PvdA-fractie zeker mee akkoord gaan.

Toen de klapper van de avond met het voorstel van het college van B&W om een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van opslag- en spelruimte voor het JVW en scouting bij 't Jagertje.

Ook wij vonden het een serieus bedrag, maar moesten wel constateren dat in het verleden een vorig college een besluit hierover had genomen. Bovendien bleek met dit bedrag niet alleen het JVW (Jeugd Vakantie Werk Hulst)  hiermee geholpen, maar zeker ook de scouting. Een prima organisatie die al vele jaren goed werk verricht in onze gemeenschap voor de jongeren.

Nog steeds was er veel frustratie bij Progressief Hulst over een besluit vanuit het verleden om het Houtenkwartier te ontmantelen. Schijnbaar toch moeilijk voor sommigen om ergens een streep onder te zetten. Gelukkig was hun wethouder (Frans de Vries) in het huidige college verstandiger en zag ook wel in dat je niet alle afspraken uit het verleden zomaar kunt veranderen. Dat noemen we betrouwbaar besturen en daar was een grote meerderheid in de raad het mee eens. Het populisme van Progressief Hulst haalde het gelukkig niet.

Daarna volgde er nog een motie over het op zondagmiddag verkeersvrij maken van de Gentsestraat oa ingediend door onze fractie. Op verzoek van de wethouder de Kraker moet het voorstel in maart 2008 in de raad worden besproken.

Om 23.35 uur gaf burgermeester Mulder de laatste klop met de hamer. Bij het verlaten van de raadszaal kregen we weer al een dikke enveloppe in de handen gedrukt met de stukken voor de volgende commissievergaderingen.

 

Foto’s tijdens de raadsvergadering gemaakt door Manuel Eijsackers (klik op eerste foto en vervolgens met pijltjes)

 

Reacties naar ron@rondekort.nl

 

 

Dinsdag 13 november 2007 - Metingen kerkklokken

Gisteravond ben ik begonnen om van alle kerkklokken in onze gemeente het aantal decibels te meten dat wordt voortgebracht door de klokken bij het regulier slaan op de hele uren.

De gevonden waarden lopen flink uiteen. De hoogste en de laagste waarden zijn beide in Vogelwaarde te vinden. Voor de kerkklokken in Stoppeldijk werd 68 decibel genoteerd, voor die in Boschkapelle 78 decibel. Een verschil van 10 decibel!!!

Wat de verschillende niveaus betekenen kun je vinden op navolgende webpagina:

http://home.wanadoo.nl/ellywaterman/geluid/faq_geluid2.htm

 

Toen ik maandagavond naar het televisieprogramma Pauw & Witteman keek zag ik daar de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, van Geel. In verband met het 21-puntenplan van Henk Kamp (VVD) werden hem achtereenvolgens 2 filmpjes getoond: één met een voor het gebed oproepende geluidsinstallatie vanaf een minaret van een moskee en één filmpje met luid klokgelui. Van Geel gaf op een vraag van de interviewers aan dat er normen gesteld moesten worden aan zowel het geluid van de moskee als van de kerk.

Nu hebben we hier natuurlijk nog geen moskeeën maar ook zonder dat is het niet vreemd dat ook die klokken aan bepaalde normen worden gebonden. Daar moet dus niet perse een moskee voor bij in de buurt te staan. Wellicht kan het in de late avonduren en 's nachts wel helemaal stil worden of naar een lager niveau.

Maar goed, na vanavond heb ik nog een 3-tal kerken te gaan. Als alle meetgegevens beschikbaar zijn, zal ik een en ander in een duidelijk rapport bundelen en gereed maken om aan de wethouder aan te bieden.

Mijn inziens wordt, door het vastleggen van normen voor die kerkklokken en ook het handhaven daarvan, de vrijheid van godsdienst niet aangetast.

 

 

Zondag 4 november 2007: ZeelandFresh vervolg

Afgelopen woensdag heeft de gemeente Hulst, afd. Milieuhandhaving samen met Openbaar Ministerie een bezoek gebracht aan ZeelandFresh na klachten van omwonenden over stankoverlast. Geconstateerd is opnieuw dat,  dus voor de zoveelste keer op rij vorig jaar ook al diverse malen, de milieuwet overtreden werd. Het wortelseizoen is nog maar pas begonnen en het is al weer mis.

Er is proces-verbaal opgemaakt i.v.m. opslag van wortelafval gemengd met grond achter de stapels kratten. Die stapels kratten staan er dus ook nog steeds, i.p.v. opslag van wortelafval in vloeistofdichte containers.

Ook constateerde de handhavers dat witlofafval opgeslagen lag tussen de kratten. Ook dit is niet toegestaan volgens de milieuvergunning.

De gemeente Hulst gaat bestuursrecht toepassen waarbij een dwangsom opgelegd kan worden.

 

De omwonenden vinden dat de gemeente te weinig rekening houdt met de omwonenden die continue overlast van dit bedrijf ondervinden. Dit door geluidsoverlast, stankoverlast en gevaarlijke situaties op de wegen met tractor en vrachtverkeer wat alleen nog maar zal toenemen bij uitbreiding.

 

Ik vind dat het toezicht op dit bedrijf veel strenger moet worden en dat de gemeente bij de beoordeling van de uitbreidingsplannen alle overlast en overtredingen meeneemt in haar beoordelingen.

Ik ga deze week ook de Provincie informeren over dit overlastgevende bedrijf. Zijn die op de hoogte van de overlast en de overtredingen?

Dit moet eens stoppen. De fout vanuit het verleden wordt alsmaar groter.

Heeft u ook een mening over ZeelandFresh? Laat het mij weten: ron@rondekort.nl

 

Zondag 28 oktober 2007: Geluidsmetingen trekken aandacht

Het bericht in de regionale kranten afgelopen zaterdag over het feit dat ik de decibels van de slaande kerkklokken ga opmeten, heeft wel de nodige aandacht getrokken. Zaterdagmiddag werd ik daarover al gebeld door een journalist van De Telegraaf, vanmiddag door Omroep Zeeland.

Ook een aantal e-mails mocht ik hierover ontvangen.

Sommigen hebben of het krantenartikel of mijn weblog niet goed gelezen, maar het gaat mij niet echt om die kerkklokken. Nee, meer gaat het bij mij om het serieus nemen van burgers met een klacht. Ik heb het dossier van deze mensen helemaal gelezen en ben tot de conclusie gekomen dat zij noch door de achtereenvolgende gemeentebesturen van Hontenisse en Hulst, noch door het kerkbestuur van Boschkapelle serieus zijn genomen. Kijk maar eens naar de reactie van het college van Hulst, dat nog het meest uitgebreid was, maar ook volledig de plank missloeg. Het gaat helemaal niet om vrijheid van godsdienst. Laat aub de kerkklok luiden als er iemand is overleden. Of voor aanvang van een kerkdienst.

Ik ga nu doen wat eigenlijk de gemeente had moeten doen: geluidsmetingen doen. Pas dan kun je op goede gronden een conclusie trekken.

Ik stel al een tijdje vast dat individuele burgers vaker aan een lijntje worden gehouden of een flutantwoord krijgen van een overheid. Dit terwijl actiegroepen wel gehoord worden. De macht van het getal?? Het zou geen verschil mogen maken, maar de praktijk wijst anders uit.

Als de metingen zijn gedaan, kunnen de resultaten bv worden vergeleken met geluidsnormen die worden gesteld aan horecazaken en feesttenten 's nachts.

Wordt vervolgd.

Bericht in BNDeStem: Klik hier

Maandag 22 oktober 2007: Belgacom

Gisteren liep ik over straat in Gent en daar zag ik iets heel raars.
Ik zag twee arbeiders van Belgacom, de ene was een greppel aan het graven en de andere stond achter hem
diezelfde greppel weer dicht te schuppen.

Ik wou natuurlijk weten wat er aan de hand was, dus vroeg ik: Wat zijn jullie nu toch aan het doen?

Arbeider: Wij zijn bezig draadloze telefoon te leggen!

 

Modeshow van Middeleeuwse kleding

Voor ieder die alvast de sfeer wil proeven van de Nederlandse Vestingstedendagen en geïnteresseerd is in stoffen en voorbeelden van middeleeuwse kleding.
Tevens informatieavond t.b.v.
de Nederlandse Vestingstedendagen 2008.

Foto Robby Zaman

Verzorgd door ‘t Costuumpje  Arnemuiden.

Wanneer: Woensdag 31 oktober 2007

Waar:      Le Retour, Bierkaaistraat te Hulst.

Aanvang: 20.00 uur.

Prijs:       1 Euro incl. Koffie of Thee

Opgave via telefoon nr: 06-51588030

Of e-mail:  vestingstad2008@zeelandnet.nl

De Nederlandse Vestingstedendagen 2008 Hulst

Borduur en brei mee!

Aan een grote merklap en sokken voor kostuums

info:0114-319441

email: vestingstad2008@zeelandnet.nl

 

 

Zondag 21 oktober 2007: Meten is weten

Het is iets dat ik al vele jaren tot m'n credo heb verheven: meten is weten. Pas dan kun je goed onderbouwde conclusies trekken.

Nu hoorde ik dat afgelopen week tijdens de raadsvergadering ook zeggen door wethouder Clen de Kraker. Achteraf bleek dat hij dit eigenlijk alleen maar roept bij klachten over te hard rijden. Geeft 'm waarschijnlijk meer ruimte voor uitstel en om zich te verschuilen achter (mogelijke) onwil bij de politie.

Als hij "meten is weten" echt overal zou toepassen, had hij zich niet zo gemakkelijk afgedaan van een klacht over het luiden van de kerkklokken in een dorp in onze gemeente. De klager woont vlak onder een kerktoren en vraagt zich af of het nu werkelijk nog van deze tijd is dat de klokken ook 's avonds laat en 's nachts ook moeten slaan. En waarom nog zo hard? Tegenwoordig heeft iedereen echt wel een of meerdere klokken in huis hangen om nog maar niet te spreken van polshorloges. Met moderne technieken die in vele staande klokken ook zitten, is het goed mogelijk om dit tijdelijk uit te schakelen.

Aangezien ambtelijk en bestuurlijk de klager weer is afgewimpeld zonder zelfs goed te kijken naar de aard van de klachten en gewoon allerlei drogredenen worden aangehaald om er maar niets aan te doen. De klager klaagde immers niet over het luiden van de kerkklokken op zondagmorgen voor de mis of bij een begrafenis. Als je dan aankomt met hele verhalen over vrijheid van godsdienst, dan heb je het niet helemaal goed begrepen.

Ik vind het wel schandalig dat deze mensen noch door de achtereenvolgende gemeentebesturen noch door het kerkbestuur serieus zijn behandeld. Dat is eigenlijk wel het minste dat je kunt doen.

Daarom heb ik inmiddels van een bevriende relatie meetapparatuur ter beschikking gekregen en ga ik binnenkort eens een meetrondje doen in onze gemeente. Ik beperk me nu niet tot dit ene object, maar ga meerdere kerkklokken en andere lawaaimakers langs. Want: METEN IS WETEN ‼‼‼

 

De meetresultaten zal ik aanbieden aan wethouder de Kraker en ook publiceren op mijn website. Of de klager gelijk heeft wil ik nu nog geen oordeel over geven. Dat doe ik pas op basis van de meetresultaten.

Hieronder de reactie van het college op de vraag van de klager om ’s avonds laat en ’s nachts de klokken niet te gebruiken of in elk geval zachter te laten slaan.

Klik hierna voor reactie van college van Hulst: Reactie college

Wordt vervolgd

 

Bent u ook niet serieus genomen door een overheidsinstelling. Meldt het mij en ik kijk of ik er iets aan kan doen. Stuur een mail naar: ron@rondekort.nl

Klokgeluid van de Dom in Utrecht: Klik hier

 

Zaterdag 20 oktober 2007: Barettocht Op den Boerenbuiten

Gisteren zijn we met een groot deel van de gemeenteraad, college, managementteam en partners een dagje erop uit geweest. Dit jaarlijkse uitje (op eigen kosten) was dit jaar geheel binnen de eigen gemeentegrenzen.
Het was de barettocht "Op den Boerenbuiten", maar dan wel grotendeels met de bus.
Deze tocht is een initiatief van een drietal boerenbedrijven (De Reyngaard te Absdale, de Mariahoeve te Emmadorp en De Oude Haven te Hengstdijk)
We startten 's morgens rond 10 uur op het fruitteeltbedrijf De Reyngaard (trouwens ook de locatie van een pas opgestarte zorgboerderij door Nicole van Acker). Door Gino en z'n vader werden we rondgereden met een treintje door de boomgaard en kregen daar de nodige uitleg.

Met de bus gingen we daarna naar het veeteeltbedrijf Voerman bij Graauw voor een uitgebreide rondleiding. Vervolgens richting Emmadorp voor een bezoek aan het bezoekerescentrum of een korte wandeling over het plankier in de Saeftinge.
Om 13 uur stond er een uitgebreide lunch klaar in het teken van het "boerenbuiten" met een scala aan streekprodukten.

Om 14 uur vertrokken we met gids Guido van Mieghem in bus voor een rondrit door de Hedwige- en Prosperpolder met nadere uitleg over de ontpolderingsplannen. Na een paar mooie Belgische biertjes in het huiskamercafé Het Verdronken Land in Emmadorp ging het richting het biologisch akkerbouwbedrijf annex natuurcamping De Oude Haven bij Hengstdijk. Daar sliten we de barettocht af met een ritje op mountainbikes en een trapauto.
Na het uitwisselen van de ervaringen van die dag met de organisatoren onder het genot van een biologische pompoenensoep en een drankje gingen het richting cafe het Jagershuis in Hengstdijk waar de dag werd afgesloten met een warm- en koud buffet.
Een dagje waarop we het nuttige met het aangename hebben verenigd.

Informatie over de Boerenbuitentocht vind je op www.barettochten.nl en dan klikken op "Op den Boerenbuiten".

 

Zaterdag 20 oktober 2007: Hoax

Dat was dus gewoon onzin dat verhaal hieronder over een nieuw type flitscamera's van de politie.
Van een aantal kanten kreeg ik de informatie dat dit niet echt was, maar dat het een nepbericht was.
Een echte hoax dus. Ben ik er toch ingetrapt.

 

Vrijdag 12 oktober 2007: Opgepast !!

LET OP!!!!!!!!!!!
 
Er worden video camera's geplaatst die niet meer met het oog of of de stinger te herkennen zijn. Op grond van de nieuwe wetgeving kunnen hierdoor nog meer overtreders van de maximum snelheid worden verbaliseerd.
Ook het dicht op de voorganger rijden en het rechts inhalen kunnen hiermee geregistreerd worden. Met deze videobeelden zullen overtreders nu nog zwaarder en sneller worden bestraft. ( D.W.Z. BINNEN 4 DAGEN EEN PROCESVERBAAL IN DE BUS.)
Ze staan op de volgende wegen / plaatsen bij kilometerpaaltje:
A1: A15:
12,3    Muiden 47,3    Botlek
42,8    Hoevelaken 53,3    Rhoon
78,0    Ugchelen 73,7    H.I. Ambacht
A2: A16:
31,0  Amsterdam 20,2    Brienenoord
104,0  Zaltbommel 34,4    Drechttunnel"
116,7  Den Bosch 59,0    Hazeldonk "
A67: A20:    "
146,2  Best 48,5    Asten"
180,8  Maarheeze 17,8    Maassluis
216,6  Wessem 55,4    Lage Weide
229,2  Roosteren 31,3    Rotterdam-Noord"
245,5  Maastricht
A4: A27:
18,7    Burgerveen 8,8   Breda
38,7    Leidschendam 34 ,9    Gorinchem"
72,0    Beneluxtunnel 9 0,2    Maartensdijk
A6: A28:
45,0    Hollandse Brug 7,4 Zeist
47,8  Harderwijk
88,7  Z wolle
103,8 Staphorst
148,8  Spier
188,4  De Punt"
207,4  Groningen"
A7:
30,3  Hoorn
141,5  Heerenveen
157,3  Hoogkerk
A9: A29:"
8,5  Gaasperdam 24,3    Heinenoordtunnel   
24,1   Oudekerk
51,6   Velsertunnel
A10: A48:
29,3    Coentunnel 3,7   Velperbroek
85,0    Afsluitdijk"
A12: A50:
46,6    Linschoten 18,0  Oss"
87,8    Maasbergen 151,8  Heteren"
197,0  Klarenbeek"
A13:
2,1    Kruithuisweg"
9,7    Heinen"

 

Vrijdag 28 september 2007: www.wctmoeterkomen.nl

Vind je ook dat de WCT (Westerschelde Container Terminal) er moet komen? Ga dan naar de website www.wctmoeterkomen.nl  en vul een steunformulier in.

 

 

 

Woensdag 26 september 2007: Hoogtepunten dorpsraadvergadering

Over onderstaande zaken werd het stevigst gediscussieerd tijdens de vergadering van de dorpsraad gisteravond.

ZeelandFresh

Op een vraag vanuit de zaal werd door wethouder de Kraker aangegeven dat ze er met het bedrijf uit willen komen in lijn met de tijdens de inspraakavond een aantal maanden geleden gemaakte afspraken:

-   U- Uitbreiding niet in oostelijke richting, enkel in zuidelijke richting

-   V- Voorwaarde is dat er geen transporten plaatsvinden via Bossestraat en Rapenburg

-   V- Vrachtverkeer via Schoolstraat en parallelweg

Men wil discussie met bedrijf en provincie binnen 2 maanden afgerond hebben. Zo gauw er meer duidelijkheid bestaat zal er ook handhavend worden opgetreden tegen de vreselijke aanblik van metershoog gestapelde houten bakken. De handhaving was vorig jaar oktober al ingezet, maar is opgeschort vanwege de vraag om uitbreiding. Omdat het college ook inzag dat een uitbreiding in oostelijke richting onacceptabel zou zijn en de leefbaarheid van Vogelwaarde nog meer zou aantasten, zijn ze welwillend om te bezien of een uitbreiding in zuidelijke richting tot de mogelijkheden behoort. Op zich is het bedrijf nu de dupe van een bestuurlijke blunder van formaat uit het verleden. Het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Hontenisse had nooit mogen instemmen met de vestiging van dit bedrijf op deze plaats. Het lijkt wel of bestuurders niet leren van fouten uit het verleden.

Tussen neus en lippen liet wethouder de Kraker doorschemeren dat het door de eigenaar van ZeelandFresh verwerven van de eigendommen van Scheerders (aan Bossestraat en Hengstdijkse keiweg) ook gevaren met zich mee kan brengen.

Hieronder een overzicht van de situatie vanuit Google Earth. Ingetekend is een mogelijke uitbreiding in zuidelijke richting. Nu ik dit zo zie valt het me wel tegen en denk ik dat het aangezicht van Vogelwaarde nog meer wordt geschonden.

Waarom hebben we eigenlijk bedrijventerreinen in onze gemeente en ook in de rest van Zeeuwsvlaanderen?

Waarom moeten dit soort bedrijven de woonomgeving van dorpen aantasten?

Ik denk dat het echt hoog tijd wordt dat bestuurders hun rug eens recht gaan houden en wonen en werken strikt gescheiden gaan houden.

 

Wozoco / Dorpscentrum / voetbalvelden

Naar aanleiding van een krantenbericht waarin wethouder Weemaes aangaf dat er binnenkort een discussiestuk op tafel zou liggen met een drietal opties voor Vogelwaarde t.a.v. woonzorgcomplex, een nieuw Dorpscentrum en een mogelijk andere plaats voor de sportvelden.

Voor- en tegenstanders lieten zich horen, maar zoals wethouder de Vries al aangaf, veel te voorbarig. Pas als de discussiestukken in het college zijn bekrachtigd en naar raad en inwoners van Vogelwaarde gaan, is de tijd aangebroken voor indienen van zienswijzes. De voorzitter van de voetbalclub gaf in ieder geval al aan dat wat hen betrof er toch wel snel duidelijkheid zou mogen komen. Aangezien de club een stevige groei doormaakt en de clubgebouwen al bijna 40 jaar oud zijn, zouden zij graag snel weten waar ze aan toe zijn.

Klik hier voor krantenartikel.

Overzichtsfoto Vogelwaarde

Reacties naar ron@rondekort.nl

 

Dinsdag 25 september 2007: Dorpsraadsvergadering met voorafgaand een dorpsschouw

Vanavond nogal gehaast om op tijd te zijn voor de dorpsschouw met de dorpsraad. Een uitnodiging daarvoor hadden de raadsleden ontvangen van de dorpsraad van Vogelwaarde. Aanwezig waren Richard Bertram, Denis Steijaert, Ron de Kort, wethouder Toon Maas en invaller voor de raadsgriffier Jolanda Hartman.

 

 

 

Om 18.30 uur stipt vertokken we voor een korte wandeling door het dorp. Het eerste dat de groep te zien kreeg was de nog maar een paar maanden geleden officieel geopende JOP. Na de nodige problemen in de aanloop zijn de problemen momenteel teruggegaan naar een aanvaardbaar nivo.

 

Door de dorpsraadsvoorzitter John van den Branden werd gewezen op het ontbreken van een goede ontsluiting van Vogelwaarde Noord. Momenteel enkel toegankelijk via de Elzenstraat. Een tweede ontsluiting via het verlengen van weg aan westzijde zou zeer welkom zijn. Zie foto hieronder.

 

 

 

Onderweg werd meermaals gewezen op verzakte klinkers in de diverse wegen zoals bv de Populierenstraat en Kastanjestraat. Gevraagd werd om bij het stellen van prioriteiten dit mee te nemen.  Bij de Wilgenstraat was zelfs een bronbemaling geplaatst om een reparatie aan het riool mogelijk te maken.

 

 

Ook werd gesproken over een mogelijke verplaatsing van transportbedrijf Scheerders naar een lokatie buiten de kern, zodat wellicht op deze plaats een nieuwe woonwijk zou kunnen komen.

 

Vol bewondering werd onderweg even stilgestaan bij het schitterende tenniscomplex van TC Vogelvlucht. Uitgelegd werd aan de raadsleden dat dit een uniek voorbeeld was van veel vrijwilligerswerk en een voorbeeld van een gezonde vereniging waar Vogelwaarde trots op mag zijn.

 

 

Tot slot kan ik u melden dat er een bijzonder interactieve vergadering van de dorpsraad was, waarbij alle toekomstplannen, voortgekomen vanuit het droomtraject werden belicht. Binnenkort staat dit alles op de webpagina van de dorpsraad (www.dorpsraadvogelwaarde.nl)

Tijdens de vergadering was er nog een overval van de “wegpiraatjes”, zie navolgende foto’s:

Filmpje op YouTube:

http://nl.youtube.com/watch?v=uRYMmJbJZM8 

 Reacties naar: ron@rondekort.nl

 

 

 

 

Vrijdag 21 september 2007: Burgemeester bedankt!!!

Donderdagavond was het raadsvergadering in Hulst. Na een warrig begin met uitgebreid gehakketak over de notulen van de vorige vergadering en een 5-tal vragen in het vragenhalfuurtje die ook gesteld hadden kunnen worden in een gewone commissievergadering was er een inspreekster uit Absdale. Deze inwoonster sprak namens een aantal omwonenden de verontrusting uit over een mogelijk oprichting van een gesloten inrichting voor gehandicapten met een sexuele stoornis nabij het Groot Eiland. Men had vernomen dat de woonstichting Woongoed daar een oude boerderij had gekocht met het doel daar die gesloten inrichting te vestigen. En men was verontrust omdat voor de omgeving en vooral voor kinderen dit bedreigend zou zijn. Waar dat op is gebaseerd is onduidelijk daar het hier gaat om een volledig gesloten inrichting.

Dat er zaken worden bijgehaald met TBS-ers op weekendverlof raakt kant nog wal en heeft niets hiermee van doen. Laten die ouders zich maar meer zorgen maken over het verkeer waarin jaarlijks vele jeugdige doden vallen. Maar dat hoor ik niet.

Dat die mensen zo reageren kan ik wel begrijpen maar niet accepteren. Dat een aantal raadsleden klakkeloos hier achteraan lopen vind ik nog veel erger. Zij zouden beter moeten weten, maar zij denken enkel aan mogelijke stemmenwinst van de actiegroep. Dit gedrag zegt echter veel over hun gebrek aan ruggengraat. Zij zijn alleen in staat om zoet te verkopen en geen zuur. Dat is jammer en slecht voor het bestuur van onze gemeente.

Als deze plaats bij het Groot Eiland niet geschikt is voor deze vestiging, dan vraag ik mij in gemoede af waar er dan wel een plaats is. Een Waddeneiland?

Moeten alle Waddeneilanden worden ontruimd en worden ingericht voor gehandicapten, criminelen, Marokkaans tuig (Wilders), andersdenkenden enz?

In de raad kon ik toch nog even mijn frustratie uiten voor ik door burgemeester Mulder werd afgebroken en hij de discussie verder afkapte. Ik ben 'm daar dankbaar voor omdat ik anders nog dingen zou hebben gezegd waar ik later misschien spijt van zou hebben gehad.

Gelukkig kreeg ik na afloop van een aantal raadsleden toch bijval.

Bericht in BNDeStem en PZC


Reactie naar ron@rondekort.nl

 

Woensdag 19 september 2007: ESWT (Extracorporeal ShockWave Therapy)

Vandaag ben ik voor een eerste medische behandeling aan mijn beide schouders in het ziekenhuis in Oostburg geweest. Al lange tijd loop ik namelijk rond met een chronische ontsteking van de pezen in die gewrichten. Door de aanwezigheid van enige kalk op het gewricht geraken de pezen chronisch ontstoken. De pijn daaraan is zeer wisselend, soms veel, soms weinig. Na een cortisonen-injectie een paar jaar geleden, die overigens niets hielp, ben ik vorige week maar eens naar de nieuwe specialist in ziekenhuis De Honte gestapt: dr Karelse.

Na een paar rontgenfoto's en een kort onderzoek stelde zij voor om een zogenaamde ESWT-behandeling in Oostburg te ondergaan.

In eerste instantie is de behandeling bedoeld voor niersteenvergruizing, maar ook geschikt om kalk weg te schieten op het schoudergewricht.

De kans dat het effectief is bedraagt 60%. Om een operatie te voorkomen, deze mogelijkheid maar aangegrepen.

Was toch ondanks een plaatselijke verdoving niet geheel pijnloos. Komende 2 woensdagen nog 2 x de rechterschouder. Daarna 3 behandelingen van de linkerschouder en hopelijk probleem verholpen.

Misschien zijn er binnenkort nog dotterbehandelingen in Terneuzen mogelijk en we kunnen bijna voor alle behandelingen terecht in dit top-ziekenhuis in ons dierbare Zeeuws-vlaanderen. Begrijpelijk dat men wel eens vanaf d'n overkant met een scheef oog naar onze kant kijkt.

 

Reactie: ron@rondekort.nl

 

Zondag 16 september 2007: Luk Brusselaars

Vandaag ontving ik van mijn vakbondscollega en vriend Luk Brusselaars een goed stuk over hetgeen gaande is momenteel over het arbeidsrecht. Ik wil jullie dat niet onthouden.

Het arbeidsrecht onder vuur !

Eind december 2006 liep het overleg binnen de Sociaal ekonomische Raad op de klippen over een rapport voor een herziening van het ontslagrecht.  De Nederlandse vakbeweging wilde niet mee marcheren.  Wat is er aan de hand?

Bij de Europese Unie is een offensief voor nog meer fleksibliteit op de arbeidsmarkt ingezet.

Het is ��n van de wegen die genomen worden, om de doelstellingen van de Lissabonstrategie te bewerkstelligen.  Het Groenboek van de Europese kommissie verpakt dit als een eerlijke deal: het arbeidsrecht biedt teveel bescherming aan vaste werkers en te weinig aan de werkers met een fleksibel kontrakt.  Er moet �flexicurity� komen, fleksibiliteit en zekerheid, is datgene wat ons wordt voorgehouden.

Lees verder

Reacties: ron@rondekort.nl

 

Woensdag 29 augustus 2007 - Fiets een rondje met een pontje

Vandaag zijn we een rondje gaan fietsen aan de overkant. Natuurlijk vanmorgen met De Onderneming vanaf Perkpolder naar Hansweert. Prachtig weer met een matig windje zorgde voor een prima decor.

Met behulp van de fietsknooppuntenkaart hadden we een route bedacht via Vlake naar Yerseke. Daar een hapje eten en daarna via Wemeldinge en Kapelle terug naar Hansweert. Een mooi rondje van iets meer dan 40 kilometer. De Oosterschelde verraste ons zeer met haar mooie heldere water, Wemeldinge met haar mooie jachthaven. Door het natuurgebied Yerseke Moer was het goed fietsen. Via onderstaande link krijg je een kleine impressie van onze mooie fietstocht.

 

Foto's fietstocht

Een aanrader voor iedereen. Alleen het pontje vaart deze zomer voor het laatst op 7 september.

Wat ons betreft moet er straks in het plan Perkpolder een plaats blijven voor dit unieke pontje. Met nog een aansluiting op het OV zou het nog meer bezoekers trekken.

Voor info over het pontje zie onderstaande links: www.de-atol.nl

Reacties naar: ron@rondekort.nl

Maandag 27 augustus 2007: Vestingstedenfeesten

Afgelopen weekend ben ik druk in de weer geweest tijdens de feesten in Hulst. Zaterdagmorgen om 6 uur waren we met een groepje gestart om de binnenstad aan te kleden. Alle "Hulstenaartjes" werden verstopt onder een jute zak met daaraan ook wat groene klimop. Her en der werden ook pakken stro in de stad neergelegd. Met een historische optocht werd zaterdag de festiviteiten geopend. Veel bezoekers kwamen in die twee dagen naar de feesten om rond te kijken op de braderie aan de Stationsweg, op de rommelmarkt op het 's Gravenhofplein of naar middeleeuwse groepen. Veel muziek, dans en zang op diverse plaatsen in de binnenstad.

Wat me wel is opgevallen dat ondernemers die geen lid zijn van de ondernemersvereniging en dus ook niet meebetalen aan de organisatie van alle festiviteiten (een deel wordt immers door de ondernemersvereniging betaald), toch onbeschaamd proberen hun voordeel te halen. Eigenlijk te schandalig voor woorden. niet meebetalen maar wel proberen er het maximale uit te slepen.

 Ik zou nu diverse voorbeelden kunnen gaan noemen, maar laat ik dat nu even niet doen. Het heeft mij in ieder geval er nog meer van overtuigd dat ons PvdA-voorstel, voor verplichte bijdrage van alle ondernemers via een soort van belastingsysteem, meer dan nodig is. Mocht dit volgend jaar nog niet gerealiseerd zijn, dan dienen we mijn inziens in de voorbereiding dan wel tijdens de dagen zelf te zorgen dat diegene die wel betalen ook het grootste voordeel gaan behalen. Dan kan door bv door die zaken sterker aan te duiden, podia zodanig te plaatsen dat nietbetalers er geen vreugde aan beleven enz.

Volgend jaar moet de binnenstad nog meer worden aangekleed en worden teruggebracht in middeleeuwse toestand. Wij hebben ons pakje weer uitgetrokken.

Wat vindt u van ons voorstel om iedereen te laten meebetalen, net zoals bv in Helmond: Klikhier.

Reacties kunt u sturen naar: ron@rondekort.nl

 

Zaterdag 18 augustus 2007: Kerkklokken

Afgelopen week kreeg ik van een inwoner uit Vogelwaarde een klacht binnen over de kerkklokken van Boschkapelle. Deze zouden onevenredig veel herrie maken. Ikzelf woon een paar honderd meter van die kerk vandaan en hoor het slaan van de kerkklokken nauwelijks. Maar misschien is het geluid dicht onder die kerktoren wel veel te hoog.

Ik heb daarom aan het college gevraagd om ter plaatse wat geluidsmetingen te doen. Mogelijk kan door een aanpassing van de galmgaten het geluid iets meer over het dorp worden gespreid. Of zijn er misschien ook wel andere oplossingen te bedenken. Zo erg als bij die kerk in Tilburg waar de pastoor elke morgen om 7.15 uur al de klokken gaat luiden voor een kerkdienst om 7.30 uur, is het niet. Maar laten we eerst eens meten en dan kijken of we er iets aan kunnen doen. Wordt vervolgd.

Reacties kunt u sturen naar: ron@rondekort.nl

 

Maandag 6 augustus 2007: Vissen met jong talent aan �t Hellegat

Vanavond ben ik gaan vissen met m�n neefje Martin en nicht Mariella en een paar vriendjes van hen (Davy en Joey). �s Morgens om 7 uur moest ik al in Walsoorden zijn om wormen te halen. Achteraf misschien iets te weinig, maar dat is voor volgende keer een lesje.

Kort na zessen gingen we met z�n vijven richting zeedijk.Kort voorbij het Hellegat richting de Griete werden de hengels ingespannen en kon het vissen beginnen. Davy, een ervaren visser op karper en lid van een visvereniging, gooide als eerste in en had binnen 1 minuut z�n eerste visje aan de kant. Naar later bleek ook het enigste van de avond.

Tegen 21 uur waren de wormen op en besloten we nog op de brandvijver in Vogelwaarde een hengeltje uit te werpen. Snel om brood thuis en de dobbers konden te water.

Toen na een half uurtje er nog niets was gevangen gingen we nog even naar huis om een paar wormen te steken. Maar ook dat zette geen zoden aan de dijk.

Een voorbijganger liet weten dat ze de laatste tijd niet meer beten, terwijl er voldoende vissen in de vijver zitten. Waar het aan lag wist hij ook niet. Misschien te veel voedsel in het water?

Hier wat impressies van het vissen.

 http://www.rondekort.nl/images/Vissen20070806/index.html

 Ik vond het wel weer leuk en nu ik weet waar ik altijd aan wormen kan komen (Walsoordensestraat 14A), zal ik echt weer wel meer aan de dijk te vinden zijn in de komende tijd, want een mooiere ontspanning dan vissen is er bijna niet.

 

Zaterdag 4 augustus 2007:  Rustperiode

Afgelopen weken wat rustig aan gedaan en thuis wat karweitjes afgewerkt. Ook dat moet zijn tijd gebeuren. Gelukkig heb ik daar wat hulp bij gekregen van een paar neefjes: Serrie en Thomas. Behalve aangenaam was dat ook bijzonder effectief en is er op 3 avonden veel werk gedaan dat allang had moeten gebeuren, maar waar ik nooit toe ben gekomen. Kortom: Die neefjes mogen nog wel eens meer langskomen.

Als er nog mensen zijn die een beetje hulp kunnen gebruiken rondom het huis, die kunnen  mij bellen of mailen en ik zorg dat ze komen helpen voor een kleine vergoeding

Mail naar: ron@rondekort.nl

Donderdag 19 juli 2007: Snisser Courant

Klik hier voor laatste Snisser Courant met o.a. artikel over Resort Westerschelde.  Meer info over dit nog te bouwen parkje, zie http://www.resortwesterschelde.nl/index.html

 

Zondag 15 juli 2007: Buitengesloten

Afgelopen weken is er het nodige gewerkt aan ons huis. De voorzetramen zijn vervangen door dubbelglas, alle buitendeuren vernieuwd en voorzien van nieuwe sloten en alles is fris opgeverfd.
Toen we vanmiddag weggingen en ik de voordeur achter me dichttrok bemerkte ik dat het niet mogelijk was om de deur op slot te draaien. Dat kwam omdat er ook aan de binnenkant een sleutel in het slot zat. We zouden dus bij terugkomst achterom naar binnen moeten gaan.

Helaas bleek bij terugkomst dat ook op de deuren aan de achterzijde overal een sleutel in het slot stak aan de binnenkant en we ook daar niet binnenkwamen. Nu hadden we dus wel een groot probleem om binnen te komen met al die extra maatregelen van de afgelopen weken. Gelukkig was het wc-raampje nog niet voorzien van dievenklauwen en konden we met enige lichte schade aan hout- en verfwerk het raampje verwijderen. Nu was het voor mij waarschijnlijk nog een pittige opgave geweest om door dat kleine raampje te klauteren, maar gelukkig was onze dochter Evelien erbij en kon zij vrij simpel door het raampje naar binnen klauteren.

Het is dus gelukkig met een sisser afgelopen, maar wel een goede les om niet de sleutel aan de binnenkant in het slot te laten zitten. Komende week beveiligen we ook nog het wc-raampje en wordt het in de toekomst ook niet meer mogelijk om langs daar (met enige moeite) naar binnen te gaan.

Zondag 15 juli 2007: Bloemlezing

Enige reacties op het stukje over de foto's in de polder verzameld: Klik hier.

Zaterdag 14 juli 2007: 32 jaar geleden

Vandaag op de dag af 32 jaar geleden is m'n 11 maanden jongere broer Peter overleden. Na een slopende ziekte van meer dan 2 jaar (Hodgkin) overleed hij in het ziekenhuis in Hulst. In de jaren daaraan voorafgaand heeft hij lange tijd gelegen in de Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam. Sinds die tijd is er gelukkig veel verbeterd in de medische wereld.Jaarlijks gedenk ik hem nog steeds een paar keer. Het ene moment is rond zijn sterfdag (14 juli), het andere moment is tegen Allerzielen en bezoeken we ook zijn graf in Ossenisse.

Donderdag 12 juli 2007: Gastenboek geplaatst

Op verzoek van velen heb ik vandaag een gastenboek geplaatst op de hoofdpagina van mijn web. U zie nu linksonder de mogelijkheid om iets in mijn gastenboek te plaatsen of m'n gastenboek te lezen. Let wel op dat alles wat daar wordt  geschreven ook voor anderen zichtbaar is. Wilt u mij iets prive doorgeven, gebruik dan gewoon e-mail.

Maandag 9 juli 2007: Tour de France

Vanmiddag ben ik met Marijke en schoonbroer Peter gaan kijken naar de doorkomst van de Tour de France in Vlaanderen. Rond 14 uur hadden we onze auto geparkeerd vlakbij Deinze en een mooie strategische plaats ingenomen bij het stadion van voetbalclub Deinze. De voetbalclub had daar in de bocht voor het stadion een biertent neergezet en ook een hamburgerkraam. Dat moest het wachten wel dragelijk maken.

In een stralend zonnetje hebben we de publiciteitskaravaan af kunnen wachten. Rond 15 uur kwamen de eerste wagens van die karavaan langs en werd er links en rechts allerlei prullaria uit de auto's gegooid. Toen de karavaan was gepasseerd, verdween ook het stralende zonnetje en kwamen er donkere wolken bovendrijven. Even later begon het steeds harder te regenen, gelukkig bleef het onweer nog wat weg.

In de stromende regen kwam om 17.03 uur de kopgroep voorbij op minder dan 2 minuten al gevolgd door het jagende peleton.

Marijke heeft met haar digitale fotocameraatje ook een kort filmpje gemaakt van de doorkomende kopgroep:

Filmpje kopgroep in Deinze

Fotoserie Tour de France in Deinze 9 juli 2007

##########

Maandag 9 juli 2007:  Dat verzin je toch niet!!!! (vervolg)

Vanmorgen ben ik telefonisch benaderd door Nynke van der Ploeg, directrice van VVV Zeeuws-Vlaanderen, met meer details over het project. Positief nieuws was dat de objecten in oktober weer weggehaald worden.
Voor het bedrag van 80.000 euro (wat ik nog steeds heel behoorlijk vind) worden naast de plaatsing van die genoemde objecten ook een tweetal exposities in Terneuzen en Hulst  gehouden en een mooi fotoboek geproduceerd. Dat vind ik allemaal prima activiteiten die promotioneel gezien goed zijn voor de streek.

In mijn mail aan Nynke heb ik ook laten weten dat ik zeer positief sta tegenover promotie voor onze mooie streek, maar dan wel op een andere manier. Dat de meningen daarover kunnen verschillen blijkt maar weer.

Toch reden genoeg voor mij om over dit project enige vragen te richten aan het college. Natuurlijk is het college niet direct verantwoordelijk hiervoor, maar er is wel gemeenschapsgeld in gestoken. En in tijden dat we bezuinigen op zorg voor ouderen mag er best kritisch worden gekeken naar de uitgaven van de gemeente.

En dan is er nog de vraag of de verkeersveiligheid niet vermindert doordat automobilisten en andere verkeersdeelnemers worden afgeleid. Juist het belangrijkste argument van de provincie Zeeland om de bebording in het buitengebied aan strenge regels te binden. Misschien een suggestie om de borden te plaatsen langs de Vecht of op de Veluwe en de fietsers daar te wijzen op onze prachtige streek.

Toegevoegd artikel uit BNDeSTem digitaal zoals geplaatst in krant van woensdag 4 juli jl: Klik hier

Onderstaand de vragen aan het college van B & W van Hulst:

Aan: College van B&W van Hulst

Onderwerp: Fotopanelen in onze polders

 1. Kan het college dit plaatsen van deze natuurverstorende elementen rijmen met het stringente beleid inzake plaatsen van andere bebording in het buitengebied?
 2. Heeft het college hiervoor toestemming gegeven?
 3. Vindt het college dat door het plaatsen van dit soort "kunst-uitingen" Oost-Zeeuws-vlaanderen toeristisch op de kaart wordt gezet?
 4. Is het college ook niet van mening dat 80.000 euro wel erg veel geld is voor deze activiteit?
 5. Met welk bedrag heeft de gemeente Hulst aan dit project bijgedragen en uit welk budget is dit gekomen?

Afgelopen week werd ik tijdens een rondje door de polder verrast door grote foto-panelen die her en der stonden opgesteld. Op deze canvas-panelen stonden vaak onderwerpen die totaal in discrepantie waren met de natuurlijke omgeving. Na enig zoeken vond ik een artikel in BNDeStem van woensdag 4 juli 2007 met hierin een artikel over het plaatsen van deze panelen.

Volgens dit artikel wil de VVV Oost-Zeeuws-vlaanderen hiermee de regio op de kaart plaatsen. Middels een subsidie zou de gemeente Hulst hieraan hebben bijgedragen.

Voor meer achtergrondinformatie zie mijn weblog: http://www.rondekort.nl/logboek_2007.html

 

##########

 

Zondag 8 juli 2007: Dat verzin je toch niet!!!! (vervolg)

De verantwoordelijke organisatie voor de plaatsing van deze borden is bekend. Blijkbaar had er afgelopen woensdag een groot artikel gestaan in BNDeStem hierover dat ik heb gemist. Digitaal kan ik het artikel niet vinden op de website van de krant, vandaar dat ik het maar even heb gescand. Klik hier om het te lezen. (Let op 1 mb)

Inmiddels heb ik al een mail gestuurd aan de directrice van de VVV Zeeuws-vlaanderen en ga ik schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W van Hulst. Behalve dat het verstorend werkt in de polders kost het project ook nog 80.000 euro !!!

Ik denk dat de VVV zijn geld beter aan andere zaken kan uitgeven om Oost-Zeeuws-vlaanderen op de toeristische kaart te zetten.

Zogauw de vragen klaar zijn, zal ik ze ook plaatsen hier. Indien mensen nog opmerkingen of vragen hieromtrent hebben, kun je die naar mij mailen: ron@rondekort.nl

Tot nu toe (zondag 19.00 uur) hebben 10 personen gereageerd via e-mail en alle 10 waren zeer negatief over deze verkwisting van geld en aantasting van de natuur.

Zaterdag 7 juli 2007: Dat verzin je toch niet!!!!

DSC_4729.JPGAfgelopen week zijn er plotsklaps grote foto's op canvas in een alluminium frame verschenen in de polders van Oost-Zeeuwsvlaanderen. Wie dat verzonnen heeft mogen ze voordragen voor een lintje. Hoe verzin je zoiets. Het mooie polderlandschap verstoren met dit soort vreemde foto's. De organisatie die dit doet heeft behalve weinig verstand van de natuur ook blijkbaar geld voldoende om dit soort gekkigheid te verzinnen.

De onderwerpen vloeken ook behoorlijk met de omgeving. Kijk voor een paar impressies van dit soort objecten rond het prachtige natuurgebied rondom het Groot Eiland via onderstaande link:

Datverzinjetochniet

Ik ben echt benieuwd welke organisatie dit heeft gedaan. Daar is nog wat subsidie weg te halen en kunnen we dat geld beter besteden aan mensen die het echt nodig hebben.DSC_4728.JPG

Overigens is de canvas foto bij de brug van Nummer Acht al verdwenen en staat er alleen nog een alluminium constructie.

Laat horen wat jullie daarvan vinden. Zogauw ik weet welke organisatie dit heeft gedaan, zal ik het op deze plaats vermelden.

Laat hieronder door erop te klikken even weten wat je ervan vindt.

Ik vind het mooi

Ik vind het waardeloos en mag onmiddellijk worden weggehaald

##########

Woensdag 4 juli 2007: Zeeland Fresh vervolg

Na bijna een maand geen enkel bericht op m'n weblog wordt het weer eens tijd. Vandaag stond er in BN/DeStem een bericht over ZeelandFresh:

---------------------------------------------------------------------------------

Uitbreiding Zeeland Fresh nabij door Harold de Puysseleijr

Woensdag 4 juli 2007 - VOGELWAARDE - De kans dat land- en tuinbouwbedrijf Zeeland Fresh in Vogelwaarde kan uitbreiden neemt toe nu de provincie geen moeite heeft met de voorgestelde afwikkeling van het vrachtverkeer van en naar het bedrijf.
Medewerking van de provincie aan een oplossing voor de verkeersproblematiek was voor de gemeente Hulst een harde randvoorwaarde voor steun.

Het college van burgemeester en wethouders vond dat de groei van Zeeland Fresh niet zou mogen leiden tot een toename van het vrachtverkeer door het dorp. Nu de provincie er volgens wethouder Paul Weemaes mee instemt dat het verkeer voor het bedrijf wordt afgewikkeld via de Schoolstraat, een stukje van de nieuwe parallelweg en de N61, is die barri�re geslecht.

Zeeland Fresh houdt zich bezig met de op- en overslag, bewerking, sortering en verpakking van land- en tuinbouwproducten. Ook is er een witlofkwekerij. De leiding van het bedrijf wil twee nieuwe loodsen bouwen voor de bewerking en tijdelijke opslag van de producten. Ook wil het bedrijf opslagkisten buiten onder een afdak kunnen plaatsen.

De volgende stappen in de gesprekken over de uitbreiding worden volgens Weemaes na de zomer gezet. Dan wil de gemeente gaan praten over compensatie voor de verleende medewerking. De gemeente moet namelijk meewerken aan de omzetting van landbouwgrond naar industriegrond. Die wijziging, zo redeneert de gemeente, levert het bedrijf winst op omdat industriegrond meer geld waard is dan landbouwgrond.

Daarom wil de gemeente van de eigenaar compensatie ontvangen. "We praten dan over mogelijkheden voor reconstructie van de omgeving en eventuele groenaanplant", aldus de wethouder.

Voorzitter John van den Branden van de dorpsraad Vogelwaarde zegt dat de raad nog niet op de hoogte is gebracht van de jongste ontwikkelingen in het dossier Zeeland Fresh. Van den Branden zegt dat de dorpsraad geen tegenstander is van uitbreiding, mits dat niet in de richting van het dorp gebeurt, er geen toename van vrachtverkeer is en er een groengordel om het bedrijf wordt gelegd.

---------------------------------------

Wat hier staat in dat bericht is ook hetgeen wethouder Weemaes in een eerder overleg met omwonenden heeft aangedragen als een mogelijke oplossing. De uitbreiding van het bedrijf in oostelijke richting was ook voor hem geen optie. Langs de Schoolstraat is een mogelijkheid, maar ik ben wel benieuwd hoe men het vrachtverkeer gaat dwingen langs de aangegeven route te rijden. Ook is dan een fietspad langs de Schoolstraat zeker gewenst. Misschien dat we deze uitbreiding ook maar eens aan de meetlat  van  een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) moet worden gelegd.  Zie Wikepedia voor uitleg over dit beoordelingsinstrument: http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijke_kostenbatenanalyse

Levert het bedrijf wel extra werkgelegenheid op voor de lokale markt? Of is er enkel overlast te verwachten. Is het niet beter het bedrijf te verplaatsen naar een industrieterrein nu het nog kan. Op die plaats zou nog een mooie woonwijk kunnen komen. Een mooie inbreidingslokatie. Kortom, laten we zorgvuldig alles afwegen vooraleer een besluit te nemen waar we misschien over een aantal jaren spijt van hebben.

Reacties naar ron@rondekort.nl

##########

Donderdag 7 juni 2007: Vestingstedenfeest in Megen: sfeerproeven?

Op zaterdag 16 en zondag 17 juni a.s. worden de landelijke vestingstedenfeesten gehouden in Megen, bij Oss. Op beide dagen zullen al veel mensen uit Hulst en omgeving alvast de sfeer kunnen proeven zoals het in 2008 in het laatste weekend van augustus in Hulst zal zijn. Want dan zijn die landelijke feesten in Hulst, en wel op 23 en 24 augustus 2008. Voor programmaboekje van Megen klik hier. (Let op 3 mb!!)

Mensen die meer willen weten over de feesten in 2008 in Hulst kunnen contact opnemen met de stichting in oprichting die de feesten in Hulst gaat organiseren via bezoekersmanagement@hulstnet.nl

Zie ook http://www.hulstvestingstad.nl/kalender2.php?item_naam=volksfeesten&item=515

Eerste nieuwsbrief van stichting: Vestingdagen\Nieuwsbrief 1.pdf

Voor sfeerspullen, zie ook http://www.scapreel.nl/

####################

Zondag 3 juni 2007: Prive-overgang N61 voor agrarier

Op een paar honderd meter van de rotonde bij Rapenburg-Tol ligt een prive-oversteek voor een agrarier. Ik sta er echt van te kijken dat hij dit voor elkaar heeft gekregen. Ik zou graag willen weten hoe en bij wie hij dit heeft geregeld, want eigenlijk is het toch wel een beetje vreemd. Vele mensen moeten door de aanleg van die parallelwegen dagelijks veel meer omrijden dan deze boer die het waarschijnlijk nog niet eens elke week doet.

Laat aan mij weten wat u vindt van deze situatie. Mail aan ron@rondekort.nl

##################

Vrijdag 1 juni 2007: Bebouwing tuin De Cock tussen Glacisweg en wallen Hulst

Vanavond ontvingen alle raadsleden een schrijven van een bewoner van de Glacisweg. In deze e-mail spreekt Ben Boidin, mede namens omwonenden zijn ongerustheid uit over het feit dat mogelijk 2 huizen gebouwd gaan worden langs de Glacisweg in de tuin van De Cock. Met de opbrengst van deze bouwgrond wordt door de gemeente Hulst de aankoopprijs van deze tuin gedekt. Wat erover is gezegd in de raadsvergadering van 21 september 2006, zie hieronder uit verslag van deze vergadering:
 


9. Vraag tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college met betrekking tot de aankoop tuin Tivoliweg (erven de Kock) (rv2006/60)

Mevrouw van Unen heeft op zich geen bezwaar tegen de koop. Zij willen daar ivm het stadsgezicht echter geen parkeerterrein.

De heer de Cock zegt namens de fractie Groot Hulst/ Gemeenschappelijke Belangen voor de aankoop van de gronden te zijn. Bij het bestemmen van de grond voor het aanleg van een parkeervoorziening heeft de fractie enige twijfels. Zij vragen zich af of het wel nuttig en zinvol is om eventueel parkeergelegenheid aan te leggen, gelet op de ontwikkelingen van De Nieuwe Bierkaai. De voorkeur gaat uit naar behoud van de groene long.

De heer Steijaert geeft aan dat ook het CDA voor aankoop van dit strategische stuk erfgoed is. Het CDA heeft ook aangegeven dat zij groot belang hecht aan dat stukje groen. Een parkeerterrein is vooralsnog niet bespreekbaar, in een later stadium misschien wel. Wat hen frappeert is, dat er een edrag van � 125.000,- staat. Zij waren in de veronderstelling, dat daar een taxatierapport aan ten grondslag lag. Blijkbaar is dat er niet. Hoe kan je dan beoordelen of deze prijs wel marktcourant is. Het zou een goede optie zijn, om dat alsnog te laten doen, en om dan samen met de verkoper te kijken naar de overnameprijs.

De heer Dobbelaer is verbaasd dat de raad op 3 jaar zo kan veranderen. Algemeen Belang Hulst heeft eerder een initiatiefvoorstel ingediend over deze grond, waarbij iedereen tegen was. Nu draait iedereen om. Algemeen Belang Hulst staat in ieder geval 100% achter het voorstel.

Mevrouw van Damme � Fassaert beperkt zich tot het voorstel om deze tuinen aan te kopen. De PvdA gaat nu nog niet akkoord met het aanleggen van een parkeervoorziening. Zij stelt voor om de grond zo snel mogelijk aan te kopen, voordat het aan een ander verkocht wordt. Het is logisch dat er reacties komen uit de omgeving, uit angst voor rustverstoring e.d. Zo ver is het helemaal nog niet. Zij stelt dan ook voor om snel tot aankoop over te gaan om de 900 m� toe te voegen aan de historische wallen.

De heer de Rechter zegt namens de fractie Progressief Hulst voor de aankoop te zijn. Over de bestemming die er op komt, moet nog gepraat worden. Momenteel gaat het enkel om de aankoop.

De heer Reijns zegt ook voor 100% achter het voorstel te staan. Hij neemt aan dat het bedrag van � 125.000,- tot stand is gekomen bij het onderhandelen. Hij vindt het heel belangrijk dat de grond in handen van de gemeente komt. Als het aan hem ligt, komt daar echter geen parkeerterrein.

Wethouder de Vries concludeert dat iedereen voor de aankoop is. Het gaat hier inderdaad om de aankoop van de grond, waarbij ook een gedeelte bouwperceel wordt. Als in de toekomst een bestemmingswijziging zal plaatsvinden, komt dit uiteraard via de raad. De wethouder is van mening dat de prijs goed is.

De heer Steijaert is verbaasd. Er is gevraagd of er een onafhankelijk taxatierapport gemaakt is. Daar zegt de wethouder niets over. Er wordt voor � 125.000,- grond aangekocht. Er gaan geluiden, dat als de grond getaxeerd zou worden, dit voor een bedrag van � 50.000,- zou zijn. De gemeente betaalt dus � 75.000,- extra. De gemeenteraad mag daar toch bedenkingen bij hebben.

De heer Hageman zegt dat de er 9000 m� grond gekocht wordt binnen de bebouwde kom. Dat is � 13,- per m�. Hij spreekt uit jarenlange ervaring, dat daar geen taxatierapport voor nodig is. Dan zou het wel eens vele malen hoger kunnen uitkomen. Hij weet voor welke prijs de gemeente tuingrond verkoopt.

Wethouder de Vries prijst de wijze woorden van de heer Hageman. Dit is een gouden kans, die moet worden gepakt. Er is dus geen taxatierapport. De prijs is goed.

De voorzitter zegt dat de � 50.000,- die genoemd wordt, ooit door voormalig raadslid Roctus genoemd werd, als een willekeurig bedrag. Dat was nergens op gebaseerd.

De raad is positief over de aankoop. Over de invulling van de grond moet nader gesproken worden.

Hieronder de brief en e-mail van dhr Boidin:

Brief aan de gemeenteraad: klik hier.

Hieronder de mail.

Mijne dames/heren,

Als aantekening bij de in de bijlage gezonden brief attenderen wij u graag op het volgende:

- Waaruit blijkt dat Monumentenzorg en de Oudheidkudige Kring geen bezwaren hebben tegen de aanleg van de Bouwkavels. Ons is hier niets van bekend;

- Misschien dat het handig is dat er vooraf een Akoestische meting gedaan wordt door een onafhankelijk erkend bedrijf;
- Toestemming geven voor de aanleg van bouwkavels is een vrijbrief om ook een parking aan te leggen. Het gevolg van het aanleggen van een parking is dat er een groot stuk van de Contra Escarpe afgegraven dient te worden (Een kopie van de tekening hiervan treft u eveneens aan). Wij nemen aan dat niemand hier mee accoord kan gaan gezien de uitspraken van uw raad van 21 september 2006; Hulst kan op deze manier de vlaggen Hulst Vestingstad wel weg halen en er nieuwe hangen, Hulst parkeerstad;

- Het argument van onderhoud dat in het voorstel staat is direct te ondervangen door het gehele gebied bij de Contra Escarpe te trekken, zodat het net zoveel onderhoud vergt dan nu nodig voor de rest van de Contra Escarpe;

- Het argument dat dit gedeelte uit historich oogpunt niet bij de Contra Escarpe hoort is allang achterhaalt. Als je nu aan 100 Hulstenaren zou vragen of hier gebouwd zou moeten worden, of dat dit bij het geheel van de Contra Escarpe getrokken zou moeten worden, dan zal zeker het antwoord luiden (van misschien wel deze zelfde 100 Hulstenaren) dat dat er ��n geheel gemaakt zou moeten worden met de Contra Escarpe.

- Het draait hier alleen maar om financien en wij weten niet of Hulst hier op deze plaats mee gebaat is. Nu toestemming geven voor twee bouwkavels, is in de toekomst toestemming geven voor een hele rij woningen over de hele lengte van de Contra Escarpe.

Namens ons allen

Ben Boidin
Glacisweg 48
4561 HG  Hulst

PS
De bijlage bestaat uit 3 pagina's. De uitleg pagina met ons bezwaar. Een pagina het handtekeningen van alle betrokkenen en een pagina met de tekening van de parking die gepland staat.

 

Reacties naar ron@rondekort.nl

#######################

Woensdag 30 mei 2007: Hulster Vestingdagen 2008

Hulst profileert zich al enige jaren als Hulst Vestingstad. Uit een onderzoek kwam naar voren dat dit beter in de markt gezet kon worden dan Hulst Reijnaertstad. Vorig jaar werd dus voor de eerste keer dit feest gevierd in het laatste weekend van augustus. Mede door het voortreffelijke weer was het al direct een groot succes.

Dit jaar wil het Bezoekersmanagement dit verder uitbouwen met een scala aan activiteiten in de hele stad. Maar dat zal nog maar "klein bier" zijn vergeleken bij het feest in 2008. Dan is Hulst gastheer van de landelijke Vestingdagen. Bij de landelijke organisatie, waar ook Hulst bij is aangesloten, zijn vele vestingsteden aangesloten, zie www.vestingsteden.nl
Speciaal daarvoor en ook voor de organisatie in de toekomst wordt momenteel een stichting opgericht met een kernbestuur en vele vrijwilligers.
Afgelopen week heeft de stichting Hulster Vesting in oprichting haar eerste nieuwsbrief uitgebracht. In de brief staat behalve natuurlijk meer informatie ook een oproep aan geinteresseerden om mee te gaan met de bus naar Megen op zaterdag 16 juni a.s.. Dan wordt daar de landelijke dag van de Vestingsteden daar georganiseerd. Zie de eerste nieuwsbrief.

De Hulster Vestingdagen zijn in 2007 op zaterdag 25 en zondag 26 augustus, in 2008 op zaterdag 23 en zondag 24 augustus. Zet het alvast in je agenda!!

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
 

##################

Zondag 27 mei 2007: OZ Wielerweekend 9 en 10 juni

Zaterdag 9 juni a.s. zal ik voor de middag al op en rond de Grote Markt in Hulst te vinden zijn. Daar vertrekt namelijk om 12.00 uur de 1e etappe van het OZ Wielerweekend. Ik hoop dat het prachtig weer is en we de drukte rondom de start vanaf de terrassen kunnen gadeslaan. Na een eerste etappe van ruim 100 km door onze gemeente is er 's avonds de traditionele tijdrit van 9,6 km van Hengstdijk naar Vogelwaarde. Aankomst in de Bossestraat bij de voetbalvelden.
Voor meer info, zie http://www.ozwielerweekend.nl/

###################

Zaterdag 26 mei 2007: Parkeersituatie Stationsplein

Onderstaande vraag heb ik vandaag naar wethouder de Kraker gestuurd. Reacties zijn welkom.

Aan: wethouder C. de Kraker

 Van: R. de Kort, PvdA-fractie

 Geachte wethouder,

 Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.

Steeds vaker staan auto's geparkeerd langs de weg vanaf de Boerenbond richting Aldi. Dit terwijl er altijd voldoende parkeerplaatsen zijn op de parking aldaar.

Doordat deze auto's daar geparkeerd staan wordt het voor anderen die van het parkeerterrein gebruik willen maken moeilijker om daar op of af te geraken. Bovendien komt het de verkeersveiligheid ter plaatse niet ten goede om nog maar niet te spreken van de irritatie van goedwillende automobilisten omtrent deze situatie.

 Graag zou ik de wethouder willen verzoeken om over deze ongewenste situatie met de eigenaren van dit terrein en de politie in overleg te treden en te zoeken naar een oplossing. Het instellen van een parkeerverbod met een bijbehorend handhavingstraject lijkt mij een goede oplossing.

 In afwachting van uw antwoord,

 Met vriendelijke groeten,

 Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
Tel 0114-676107 / 06-81166808

ron@rondekort.nl / www.rondekort.nl

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
 

##########

Vrijdag 25 mei 2007: Naar Kallo

Vanaf dinsdag 29 mei a.s. ga ik voor een periode van 4 maanden werken in de Dow-vestiging in Kallo. Het is een Haltermann-vestiging die ongeveer 6 jaar geleden bij Dow is gekomen. Toen men mij vroeg om een speciale klus te gaan in doen in Kallo, moest ik niet lang nadenken. Het lijkt me spannend om voor een afgebakende periode in een andere cultuur te gaan werken. Dat het een andere cultuur is blijkt alleen al uit het feit dat men daar nog werkt in 4-ploegendienst met 12-uursdiensten. En dat terwijl in Nederland er ook na de versoepeling van de Arbeidstijdenwet nog steeds maar maximaal 22 12-uurs nachtdiensten per jaar mogen worden gewerkt. En dat vlak bij de deur.
Belangrijk is dat ik in het werk veel in direct contact met de mensen zal staan en dat spreekt mij wel aan.

 

Donderdag 24 mei 2007: Raadsvergadering 24 juni 2007

Hoe vaak ik vanavond Adrie Totte heb horen zeggen dat hij het niet meer snapt, dat weet ik niet. Maar de boodschap is overgekomen: HIJ SNAPT HET ECHT NIET !!!

Vanavond was het CDA bij de behandeling van de jaarrekening 2006 toch wel een beetje ongenuanceerd bezig. Nog maar net niet meer bestuurlijk verantwoordelijk in de gemeente Hulst en het is schijnbaar allemaal kommer en kwel binnen het stadhuis. Vreemd is dat. Ook al leg je als wethouder alles goed uit, luisteren is men daar schijnbaar vergeten. Nu Hulst een daadkrachtiger college heeft en langzaam zich weer opricht, doet het blijkbaar nog altijd pijn dat het CDA ernaast staat.

S. ter WalOverigens ging wethouder de Vries wel even de fout in door de nota Hulst Herstelt als ZIJN werkstuk te bestempelen. Ik denk (en weet dat ook) dat de credits daarvoor meer te vinden zijn bij een paar ambtenaren en daar wil ik er best eentje noemen: gemeentesecretaris Sylvester ter Wal (zie foto hiernaast). Daarmee heeft de gemeente Hulst een prima gemeentesecretaris binnengehaald. Wel zijn eigen wijze van optreden, waar je aan moet wennen, maar een kei in zijn vak. Hulst Herstelt was zijn eerste kunststukje, we kunnen er nog meer verwachten.

Wethouder de Vries past voorlopig nog maar enige bescheidenheid. We zijn er nog lang niet in Hulst. Wel moet hij nog leren om meer vanuit een collegiale verantwoordelijkheid te praten. Laten we maar zeggen dat dit nog een beetje de onervarendheid is. Maar hij leert snel. Overigens werd wethouder de Vries ook in de raad al gecorrigeerd door de burgemeester.

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
 

###################

Zondag 20 mei 2007: Vreemd gedrag Algemeen Belang Hulst

Vorige week konden we via Omroep Zeeland genieten van de escapades van twee Hulster wethouders in een rolstoel in de Gentsestraat. Wethouders Clen de Kraker en Frank van Driessche probeerden beide op uitnodiging van de Stichting Gehandicapten Hulst om door de Gentse straat te rijden. We zagen wethouder van Driessche bijna met z'n rolstoel onderuit gaan bij het nemen van een schuine trottoirband. Ook de gang naar het Hulster stadhuis bleek niet zo eenvoudig.
Voor het begrip voor de moeilijkheden van de gehandicapten in Hulst was het een goede zaak dat deze 2 heren dit nu ook zelf eens aan den lijve ondervonden. Voor mij was het duidelijk dat dit ook een prominente plaats op hun wensenlijst zou krijgen.

Een paar dagen later komt in het presidium plotseling Fons Dobbelaer, fractievoorzitter van Algemeen Belang Hulst, met de aankondiging van een initiatiefvoorstel om de toegang tot het stadhuis te verbeteren voor gehandicapten!!! De andere aanwezigen in dat presidium keken elkaar eens aan. Waarom nu een dergelijk initiatief als iedereen weet dat het college naar het probleem al kijkt?! Waarom ook niet dit naar voren gebracht tijdens de raadsvergadering van 5 april jongsleden toen alle fracties hun prioriteiten naar voren mochten brengen voor de begroting 2008? Waarom geen overleg met andere coalitiegenoten hierover?

Is Algemeen Belang Hulst een beetje de weg kwijt na alle commotie over de uitspraken van haar voorzitter, ex-wethouder en raadslid Fons Roctus? Nu verklaarde Fons Dobbelaer wel dat alle geledingen, raadsfractie, bestuur, volgers en wethouder Toon Maas, afstand namen van de gedane uitspraken en dat Roctus aftreedt als voorzitter van de partij, maar dat men nog niet helemaal bij de positieven is kan mogelijk dit initiatief van Fons Dobbelaer verklaren. Hier zal het laatste woord nog niet over gesproken zijn en maakt zeker de positie van wethouder Toon Maas niet sterker. Ik ben benieuwd hoe zich dat allemaal in het komende jaar ontwikkeld.

Op de website van Algemeen Belang Hulst staat overigens nog niks over het afstand nemen van de uitspraken van Fons Roctus

Artikel in BN/DeStem van zaterdag 19 mei 2007

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
 

#############

Zaterdag 19 mei 2007: Rondje wandelen in de Putting bij Hengstdijk

Vanmorgen een mooi rondje gewandeld in en rondom De Putting bij Hengstdijk. Mooie natuur met veel koeien en vogels. Zie hieronder een link naar een fotoserie.
 

Fotoserie (69 foto's) De Putting

Plattegrond Putting digitaal

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
 

##########

Vrijdag 18 mei 2007: Marijke ontdekt de Nikon D50

Tot voor kort nam ze al haar foto's met haar eigen digitale camera met 5,2 miljoen pixels. Maar vaak niet snel genoeg en ook te weinig "zoom". Afgelopen week heeft ze mijn Nikon D50 dan maar ter hand genomen en een mooie serie foto's gemaakt. Veel van het voederen van de jonge pimpelmeesjes en de vijver. Ook staan er nog een aantal bij van een net geboren lama tijdens ons fietstochtje afgelopen zondag.

images\2007MeiNatuurMarijke\index.html

Reacties of als je een foto wilt in groot digitaal formaat mailen naar: ron@rondekort.nl
 

##########

Vrijdag 18 mei 2007: Seniorenraad maant gemeente Hulst

Vanmiddag ontvingen alle raadsleden van de gemeente Hulst via e-mail een brief van de Seniorenraad Hulst. In deze brief wordt hun frustratie geuit over het uitblijven van een eerder aangekondigde nota Oudererbeleid. Reeds in 2005 werd deze nota aangekondigd, maar tot op heden heeft niemand hier meer iets over vernomen. De seniorenraad claimt ook terecht hun mogelijkheid tot het geven van hun zienswijze hierop. En dat op een zodanig tijdstip dat deze opmerkingen nog kunnen worden meegenomen. Hieronder integraal de gehele brief:

==================================================================================

 Aan het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Hulst

 Aan wethouder F. van Driessche

 Aan de leden van de gemeenteraad in de gemeente Hulst

                                                                                                                       Kloosterzande, 16 mei 2007

Dames, Mijne Heren,

 Omdat de Senioren Raad Hulst zich al geruime tijd verdiept in de WMO en de effecten daarvan voor de Hulsterse gemeenschap en met name de senioren en ouderen en zich onlangs gebogen heeft over de Verdieping Kadernota WMO en daarover ongevraagd advies heeft uitgebracht, menen wij thans uw extra aandacht te moeten vragen voor het uitblijven van een nota Ouderenbeleid.

Reeds voordat de Senioren Raad Hulst in juni 2005 aantrad, was er binnen de gemeente Hulst al sprake van een nota Ouderenbeleid in wording.

Ook bij de installatie van de Senioren Raad Hulst is nog gewag gemaakt van het feit dat men er volop mee bezig was en dat de nota in de maak is.

Echter, we leven nu in 2007 en nog steeds is er geen nota Ouderenbeleid of zijn de eerste contouren daarvan bij ons bekend, terwijl toch in art. 3 van de verordening Ouderenparticipatie Rb 2005/11 staat, dat een advies op een zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de beleidsontwikkeling c.q. het te nemen besluit.

Wij hebben regelmatig gevraagd om in een vroegtijdig stadium betrokken te worden bij de idee�n en plannen die moeten leiden tot een voldragen nota Ouderenbeleid.

Wij hebben begrip voor het feit dat door de komst van de WMO door de gemeente-(ambtenaren) veel extra werk verricht moest worden op nieuwe en complexe werkvelden.

Wij hebben echter geen begrip voor het feit dat we al een reeks van jaren aan het lijntje gehouden worden met de vage toezegging dat er een nota Ouderenbeleid in de maak is, zonder dat dit ergens uit blijkt.

In de gemeente Hulst wordt veel gesproken over grote projecten als de Nieuwe Bierkaai en Plan Perkpolder en over het jeugdbeleid, maar aan de ongeveer 8000 senioren en ouderen (31,44% van het totale inwoneraantal) wordt zowat geen aandacht besteed.

Wij roepen dan ook de gemeentelijke bestuurders en alle leden van de gemeenteraad op, om met voorrang en liefst in samenwerking met de Senioren Raad Hulst, aan een gedegen en door de samenwerking ook gedragen nota Ouderenbeleid te laten werken en zien uw reacties hierop, gaarne op korte termijn tegemoet.

 In afwachting van die reactie, verblijven namens de Senioren Raad Hulst,

                        

A. Martens, voorzitter                                        W.P.A. de Bakker, secretaris

 i.a.a. alle ouderenbonden in de gemeente Hulst

secretariaat: W.P.A. de Bakker, Eisenhowersingel 41, 4587 EW KLoosterzande, 0114-681114, wdebakker@zeelandnet.nl

=============================================================================

Ik kan me de boosheid van de seniorenraad ook wel een beetje voorstellen. Ook de gemeenteraad wacht al enige tijd op een paar nota's van de afdeling Welzijn. Zo is al 2 jaar geleden toegezegd dat er een bibliotheekvisie zou komen. Later zou deze onderdeel zijn van een Welzijnsnota, maar ook daar hebben we tot op heden nog niets van vernomen. Het wordt tijd dat die betrokken afdeling nu ook eens produceert dat is aangekondigd. Eens houdt het geduld van iedereen op!!

Graag zie ik reacties op deze brief.

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
 

##########

Maandag 14 mei 2007: Prijsvraag

Vandaag gehoord: Remmers in vaste dienst

Wat wordt er mee bedoeld? Onder de juiste oplossingen verloot ik een prijsje. Insturen voor 23 mei 2007.

Reacties naar ron@rondekort.nl

Geplaatst 14 mei 2007 om 22.30 uur

 

##########

Maandag 14 mei 2007: Nieuwe filmpjes geplaatst

In Mijn Favorieten een aantal nieuwe filmpjes geplaatst. Klik hier.
Stuur ze naar mij en leuke worden erbij geplaatst. Ook interessante websites zijn welkom.

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
 

 

##########

Zondag 13 mei 2007: Toonbeeld geeft filmcursus

Toonbeeld Terneuzen gaf een cursus filmen voor mensen met een verstandelijke beperking, onder begeleiding van Ruud Griens en Joop de Rooy. In de cursus werd een clip gemaakt op het kinderliedje Dikkertje Dap. Hoe de clip gemaakt werd en hoe het resultaat is geworden kun je zien in de film "En dan nu onze clip!".

www.videotalent.nl

In de rechterbovenhoek op deze site is er een zoekvenster; tik daar dikkertje dap in, klik op het rechter pijltje en vervolgens bij het dan verschijnende plaatje op play.

Na de film bekeken te hebben kun je een waardering scoren; hoe meer sterren hoe beter (en daar hopen we natuurlijk op). Veel kijkplezier!

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
Geplaatst 13 mei 2007 om 22.50 uur

I

Donderdag 10 mei 2007: Koffie in het stadhuis

Afgelopen maandag merkte ik het al bij een bijeenkomst van de Rekenkamercommissie. Er stonden 3 verschillend gekleurde koffiekannen op tafel. Door de van dienstzijnde bode (er was ook een commissie ABZ in het stadhuis bezig) werd verteld dat in de drie kannen verschillende koffie zat. Men is in het stadhuis bezig met een proefperiode waarin de juiste koffie-automaat moet worden gekozen.
Nu ben ik al 30 jaar een koffieautomaatdrinker, dus ik sta daar niet helemaal onbevooroordeeld tegenover. Met de jaren zijn die apparaten steeds beter geworden en kun je daar tegenwoordig een lekker bakje koffie tappen. In alle soorten (gewoon, expresso, capucino enz) en sterkten. Ook komt er op verzoek een bakje chocolade, soep og gekoeld water uit. En dat met een vaste kwaliteit. Je hoort mij niet klagen.
Nu was de koffie op het stadhuis wel steeds van uitzonderlijke kwaliteit en hebben we als raadsleden niets te klagen. Alleen is er alleen iets te verkrijgen als er bodes aanwezig zijn. Vergader je 's avonds met je fractie in een zaaltje van het stadskantoor, dan wordt er wat klaar gezet, dat natuurlijk bij het gebruik niet meer echt vers meer is.

Ook ambtenaren moeten 's morgens even geduld hebben vooraleer de koffie wordt rondgebracht. Kortom. alle voordeel heeft ook zo z'n nadelen.

Maar met mijn automaten-ervaring durf ik de weddenschap aan dat over enige tijd men het verschil niet meer proeft met het aloude bakkie van Bennie en zijn collega's.

Laten we maar zeggen dat het de vooruitgang is, en die kun je niet stoppen.

Reacties mailen naar: ron@rondekort.nl
Geplaatst 10 mei 2007 om 22.50 uur

 

Woensdag 9 mei 2007: Mesterijen (2)

Iemand die het kan weten laat mij het volgende weten:

De Agrarische Advies Commissie bestaat uit Ruimtelijke Ordening specialisten van de Provincie, de Zeeuwse gemeenten en ZLTO.

Zij geven onafhankelijk advies bij bedrijfsuitbreidingen, nieuw vestiging, bouwen van een extra bedrijfswoning en toetsen onder andere op volwaardigheid van een bedrijf.

Bestaande intensieve veehouderij bedrijven mogen volgens het nieuwe omgevingsplan onder voorwaarden uitbreiden tot 5000 m�

Voor de exacte tekst in het IOP over intensieve veehouderij kijk op pagina 121. Voor IOP klik hier (4,5 MB)

Geplaatst op: 9-5-2007       7.20 uur
Voor reacties:ron@rondekort.nl

 

Dinsdag 8 mei 2007: Cola of water

Kijk en huiver!!!!

In pdf-formaat: Cola of water?

In powerpoint-formaat: Cola of water?

Geplaatst op: 8-5-2007       21.20 uur
mailto:ron@rondekort.nl

 

Dinsdag 8 mei 2007: Mesterijen (1)

Naast de dreiging van de varkensmesterijen zijn er ook kippenstallen rond Vogelwaarde in opmars. Ook in dit soort instellingen worden  deze dieren soms dieronvriendelijk behandeld.
Gelukkig is het huidige college van B&W geen voorstander van dit soort praktijken en wijzen ze dergelijke aanvragen dan ook resoluut af. Hierbij ook gesteund door het door de provincie vastgestelde Integraal Omgevings Plan, het IOP. Ook dat bestemmingsplan staat vestiging van intensieve dierhouderijen niet toe.
Daarom is afgelopen week ook een aanvraag van Westerbeke aan de Provinciale weg bij Vogelwaarde afgewezen.
Hieronder uit B&W-verslag van 17 april jl:

22.

AV/07.0427
RO en Economie

Uitbreiding kippenstal Provincialeweg 40 Vogelwaarde

Geen medewerking verlenen aan onderhavig verzoek.

Akkoord

 


Naast die aanvraag was er nog een aanvraag binnengekomen van Bral uit Vogelwaarde om ook een pluimveehouderij op te richten. Zie onder uit B&W-verslag van 17 april jl.:

6.

AV/07.0449
RO en Economie

Uitbreiding pluimveehouderij te Vogelwaarde.

De agrarische deskundige verzoeken hieromtrent advies uit te brengen.

Accoord.


Voor dit verzoek wordt nu advies gevraagd aan de "agrarische deskundige"?? Vreemd om dat aan de branche zelf te vragen. Dat is hetzelfde als dat je voor een aanvraag van een chemische fabriek voor een uitbreiding, hiervoor advies vraagt aan de koepelorganisatie van de chemie. Vreemd, maar het zal wel zo horen.
Ik zal de ontwikkelingen daarom goed in de gaten houden en komende week me eens verder in deze kwestie verdiepen. Waarom het ene verzoek wel afwijzen, maar het andere misschien wel toestaan!? Wat is het wezenlijke verschil tussen beide aanvragen? Het afgewezen verzoek spreekt van "uitbreiding kippenstal", het andere van "uitbreiding pluimveehouderij". Is de tweede aanvraag wellicht diervriendelijker?

Zonder een Partij voor de Dieren binnen onze gemeente moeten anderen de rechten van deze schepselen in de gaten houden. Zij kunnen op mij rekenen. Ook is het beter om mogelijk toekomstige overlast van bedrijven zo dicht bij woonwijken te voorkomen.

Voor meer info over de pluimveehouderij, zie link hieronder:

http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/perdagwijzer/kippen/doc/kippen-lesbrief.doc

http://www.lekkerdier.nl/

Geplaatst op: 8-5-2007       21.20 uur
Voor reacties:ron@rondekort.nl

 

Maandag 7 mei 2007: Vervolg De Glasbak

Door de wethouder is via e-mail aangegeven dat het aanwezige glas bij alle glasbakken zal worden opgeruimd en dat met de firma die het glas komt ophalen afspraken worden gemaakt over het glas rondom de bakken.

 

Vrijdag 4 mei 2007: De Glasbak

Onderstaande vanmorgen aan de wethouder gezonden via mail. Spreekt verder voor zich.

Aan: wethouder C. de Kraker

Ik wil even de aandacht vragen voor het fenomeen DE GLASBAK.

Her en der verspreidt over alle kernen en wijken in onze gemeente staan ze. Nu ligt er vaak rondom die glasbak ook het nodige glas.

Je denkt misschien dat dit glas er komt door mensen die het glas ernaast gooien, maar dat is in veel gevallen niet zo . Oplettende burgers laten mij weten dat dit "zwerfglas" soms daar komt door de firma die het glas komt ophalen. Tijdens deze operatie wordt er het nodige glas gemorst.

Daarom wil ik het volgende vragen:

 • Eenmalig het glas rondom die glasbakken laten opruimen door gemeentewerken.
 • Afspraken maken met de ophalende firma om bij ophalen van het glas het gemorste glas direct op te ruimen.

Soms staan glasbakken ook in omgeving van een school en dit glas doet zeker geen goed aan bandjes en handjes.

Hierboven een foto van een glasbak in Vogelwaarde.

Met vriendelijke groeten en in afwachting van uw positieve reactie,,

Namens PvdA-fractie,

Geplaatst op: 4-5-2007       10.00 uur
mailto:ron@rondekort.nl

 

Zondag 29 april 2007: Foto's Proflex Merwede Rally Hulst

Via onderstaande link enige fotografische impressies van rally-gebeuren op en rond terrein in Perkpolder:

Foto's wedstrijden omgeving Perkpolder

Klik op eerste foto en vervolgens met de pijltjes

 Geplaatst op: 29-4-2007       00.40 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

Zaterdag 14 april 2007: Nog 2 weken en dan autorally

Vrijdag 27 en zaterdag 28 april wordt in onze gemeente weer de autorally gereden. Meer officieel de Proflex Merwede Rally Hulst.
Natuurlijk voor sommige mensen, wonende in de buurt van de route soms lastig, maar voor vele anderen een pracht evenement. Zelf ben ik nog nooit gaan kijken, maar ben dat nu zeker van plan. Na de rally vorig jaar zag ik op foto's dat er vanaf de oude laadbruggen op het veerplein van Perkpolder een mooi zicht is op een deel van de klassementsproeven. Dat sfeertje wil ik nu ook wel eens live meemaken.

Voor meer informatie over de rally kun je klikken op onderstaande link en vervolgens in linker menu op Proflex Merwede Rally Hulst:

 

http://www.biesheuvelevents.nl/

 Geplaatst op: 14-4-2007       21.00 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

Vrijdag 13 april 2007: De zomer is begonnen

Donderdag 12 april 2007: Zeeland Fresh deel 3

Tijdens een hoorzitting met omwonenden zijn door het college een aantal toezeggingen gedaan omtrent een eventuele uitbreiding van Zeeland Fresh. Een voorwaarde was onder andere een 100% ontsluiting voor vrachtwagens langs de Schoolstraat en de oostelijke parallelweg. Aangezien die parallelweg practisch klaar is en maar 4 meter breed is, lijkt deze voorwaarde een uitbreiding van het bedrijft te blokkeren. Om zekerheid te krijgen dat er niet stiekem toch iets wordt "geregeld" heb ik onlangs een aantal vragen aan het college gericht.

De vragen:

 • Hoe is de procedure nu?

 • Krijgt de aanvrager (ZeelandFresh) nu uitsluitsel?

 • En hoe luidt dat?

De Antwoorden:

 • De gemeente heeft aan Zeeland Fresh gevraagd om met een concreet plannetje te komen.

 • Als dat er is gaat de gemeente (wethouder) praten met de provincie over aanleg industrie + de ontsluiting via de Schoolstraat.

 • Na dat overleg wordt er gesproken met het bedrijf en het dorp.

 • De voorwaarde over de uitbreiding in zuidelijke richting = keihard (daarover is een B&W-besluit)

 • Ter aanvulling: Ook de raad heeft volgens de wethouder een rol hierin, want vooraleer het college art 19 opstart zal de raad een voorbereidingsbesluit moeten nemen.

Voor volledige mail, klik hier.

Voor origineel verzoek Zeeland Fresh, klik hier.

Voor detail overzicht via Google Earth, klik hier.

Reacties op kwestie zijn welkom bij mij. Ik houd het goed in de gaten omdat ik de leefbaarheid van Vogelwaarde een groot goed vind.

 Geplaatst op: 12-4-2007       21.30 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

Woensdag 28 maart 2007: Delta marktprijzen? Doe de test!

Vorige week werd bekend dat Delta een record-winst had geboekt. Zie krantenbericht uit PZC.
In dat bericht durft directeur Boerma zelfs te verklaren dat "onze prijzen in verhouding met de markt al laag zijn".
Dan moeten lezers van dit bericht maar eens hun verbruik invoeren op de website www.gaslicht.com . Ze kunnen dan zelf vaststellen dat ze door over te stappen naar andere marktpartijen enige honderden euro's kunnen besparen. Hoezo marktprijzen meneer Boerma?
Meneer Boerma kan deze uitspraken gewoon doen omdat veel mensen onbekend en dus een beetje huiverig zijn met overstappen. Ik kan die mensen laten weten dat dit gaat zonder dat je er iets van merkt.
Ik ben van mening dat bedrijven en particulieren in Zeeland te veel betalen en dus dat de winst van Delta terug moet vloeien naar de gebruikers en niet naar de provincie en gemeenten.
 

 Geplaatst op: 28-3-2007       17.55 uur
mailto:ron@rondekort.n

Woensdag 21 maart 2007: Kleine meisjes worden groot

Nog even en onze beide meiden worden 27 jaar. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar de jaren tikken gewoon door. Hiernaast en foto van de oudste (scheelt 5 minuutjes met d'r zus) in een stoere pose. Hieronder de jongste. Hebben ze wel van hun moeder, denk ik.

Gelukkig is het maar een pose en zijn het lieve meiden waar we best trots op zijn.

 

Binnenkort gaan we met 4-tjes weer een weekendje allerlei leuke dingen doen . En daar heb ik veel zin in.

 Geplaatst op: 21-3-2007       21.55 uur
mailto:ron@rondekort.n

Zaterdag 18 maart 2007: Zeeland Fresh deel 2 (zie ook in archief 2006 17 december)

Vandaag stond in de regionale krant het volgende bericht:
 

ZeelandFresh mag uitbreiden

door Harold de Puysseleijr
 

Zaterdag 17 maart 2007 - VOGELWAARDE - De gemeente Hulst wil alleen meewerken aan de uitbreiding van het land- en tuinbouwbedrijf Zeeland Fresh in Vogelwaarde als de provincie toestaat dat het vrachtverkeer van en naar het bedrijf wordt afgewikkeld via de Schoolstraat, een stukje van de nieuwe parallelweg en de rijksweg 61.

Volgens wethouder Paul Weemaes (Ruimtelijke Ordening) mag de groei van ZeelandFresh niet leiden tot meer vrachtverkeer door het dorp. De afwikkeling van het vrachtverkeer in Vogelwaarde is onderdeel van de brede inventarisatie naar knelpunten met het vrachtverkeer die wethouder Clen de Kraker momenteel laat maken. De gemeente presenteert binnenkort maatregelen om het vrachtverkeer op een andere manier door de gemeente te leiden. Ook is de wethouder daarover in gesprek met de provincie en de burgemeester van Stekene. "Het heeft geen zin om op de ene plek een verkeersprobleem op te lossen en daardoor een nieuw probleem te scheppen op een andere plek, zegt De Kraker. De bedoeling is wel om al het vrachtverkeer met bestemming Kloosterzande, Walsoorden en Vogelwaarde over de rijksweg 60 te laten rijden en niet over sluipwegen in de kernen.

"We moeten nog enkele metingen in Sint-Jansteen verrichten. Daarna kunnen we de inventarisatie afronden en ons buigen over maatregelen, aldus De Kraker. Hij wil de gemeenteraad deze maand bijpraten over de problematiek met betrekking tot het vrachtverkeer.

Jammergenoeg was het bericht niet volledig. In het bericht had ook moeten staan dat de gewenste uitbreiding van het bedrijf in oostelijke richting niet doorgaat, maar dat er enkel in zuidelijke richting langs de Schoolstraat mag worden uitgebreid. Alleen als dus de provincie Zeeland de oostelijke parallelweg vanaf de Schoolstraat richting Rapenburg-Tol verbreed van 4 naar 6 meter en alle vrachtverkeer daarlangs wordt geleid, zal de uitbreiding door het college worden toegestaan. Mocht het inderdaad zover komen, dan zie ik zelfs ook nog kansen om ook in de toekomst transportbedrijf Scheerders naar een lokatie langs de Schoolstraat te krijgen. Het zou voor de leefbaarheid van Vogelwaarde een zege zijn.

Onderstaande uit verslag van B&W van 27/02/2007:

11.

AV/07.0241
RO en Economie

Voortgang Kerkdreef 5, Vogelwaarde (Zeeland fresh).

In te stemmen met de voorgestelde voortgang inhoudende dat, alvorens uw college een definitief standpunt in neemt, diverse acties moeten worden ondernomen.

Accoord

 

 Geplaatst op: 17-3-2007       22.15 uur
Reactie naar :ron@rondekort.n

 

Zaterdag 17 maart 2007: De teleurstelling voorbij

Wat een geweldige teleurstelling was de uitkomst van de verkiezingen op woensdag 7 maart jl. !!!
Met een verlies van 2 zetels kwamen we nu met 6 zetels in Provinciale Staten van Zeeland. Een stevig verlies dat hard is aangekomen. Nu waren we in Zeeland niet uniek, want in alle provincies, Friesland uitgezonderd, werd ongeveer hetzelfde verlies geleden. Een duidelijk bewijs dat verkiezingen vooral worden bepaald door hetgeen in Den Haag gebeurt. Maar kijkende naar Friesland kan het dus ook anders.
Met m'n 11e plaats op de kandidatenlijst ben ik nu nog ver verwijderd van een plaats in PS en zet ik dat voorlopig nog maar even uit m'n hoofd.

Gelukkig kwamen vorige week de stukken voor de raadscommissies weer binnenvallen. Ook de uitvoering van de WMO vroeg onze aandacht doordat de plannen om de salarissen van alpha-hulpen te verlagen de media haalden.
Via een directe mail aan directeur Arnold Schelfhout van stichting Zorgsaam heb ik namens de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Hulst laten weten dat voor ons de limiet bereikt was. In onze ogen kan het niet bestaan dat salarissen van de laagstbetaalden worden verlaagd. Laat men ook maar eens kijken naar de bureaucratie in deze sector.
Nu is er inmiddels door de gemeenten in Zeeland extra geld beschikbaar gesteld om tot 1 januari 2009 de problemen (gedeeltelijk) op te lossen. Om ook de problemen na die datum op te lossen komen we volgende week in de commissie Samenleving met een voorstel. We hopen hierbij op raadsbrede steun.

Eigenlijk is het ook niet rechtvaardig dat alle negatieve aandacht uitgaat naar stichting Zorgsaam. Zij dienen immers sinds 1 januari jl te concurreren met andere aanbieders van dit soort hulp. En concurreren met veredelde schoonmaakbedrijven en uitzendbureautjes die zich aan geen enkele CAO houden, is practisch onmogelijk.

 Geplaatst op: 17-3-2007       21.55 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

Woensdag 21 februari 2007: Speerpunten

Hieronder mijn speerpunten voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten:

1.Ik ga me inzetten om de verkeersproblematiek in woongebieden met de hoogste prioriteit op te lossen. Ook dienen overlastgevende bedrijven in dorpen en wijken te worden verplaatst naar industrieterreinen. De gemeenten moeten hierbij zonodig worden geholpen door de Provincie.

2.Ik ga me inzetten om de ziekenhuisfunctie in Terneuzen te versterken en daarbij volwaardige poli�s in Hulst en Oostburg in stand te houden.

3.Ik ga me inzetten om de leefbaarheid in de kernen te verhogen door meer woningbouw in kleine kernen toe te staan. Zeker meer woningen voor starters met behoud en/of uitbreiding van de voorzieningen in die kernen.

4.Ik ga me inzetten om ongewenste zaken als varkens-stallen te weren uit ons landschap.

5.Ik ga me inzetten om meer fiets-en wandelpaden aan te leggen in Zeeuws Vlaanderen.

6.Ik ga me inzetten om het openbaar vervoer te verbeteren. Dit kan door snelle busverbindingen te maken tussen Oost-en West Zeeuws Vlaanderen naar en van de Kanaalzone tijdens de ochtend-en avondspits, waardoor de wegen worden ontlast. Streven moet zijn om het openbaar vervoer op termijn voor iedereen gratis te maken te beginnen voor 65-plussers, gehandicapten en studerenden.

7. Ik ga me inzetten om meer woonzorgcentra te realiseren waardoor ouderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven.

Ron de Kort
Beukenstraat 5
4581 BT Vogelwaarde
Tel. 0114-676107 / 06-81166808

ron@rondekort.nl
/ www.rondekort.nl
Ik ben er altijd voor U!

 Geplaatst op: 21-2-2007       16.55 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

Dinsdag 20 februari 2007: Plakken is ook een kunst

In de gemeente Hulst staan al wekenlang in elk dorp nieuwe borden opgesteld waarop de verkiezingsposters van alle partijen een plaats zouden moeten krijgen. Maar tot afgelopen vrijdag hing er op de meeste borden alleen maar een kleine poster van de Socialistische Partij. Afgelopen donderdag bij de raadsvergadering in Hulst vroeg burgemeester Mulder zich al vertwijfeld af wat er aan de hand was.

Waarom een kleine poster van de SP zult u zeggen, van die club zijn we de afgelopen jaren wel ander plakwerk gewend.

De nieuwe borden zijn echter nogal aan de kleine kant. Voor deze verkiezingen is er immers per partij maar ruimte voor 1 poster op A2-formaat (42 x 59 cm). Laten nu de meeste partijen alleen maar groter formaat posters hebben!!!

Zoals je op bijgaande foto kunt zien gaat er ook nog een hoop ruimte verloren door de opvallende 30 cm hoge tekst "VERKIEZINGEN" op elk bord. Net of de inwoners niet begrijpen waar die borden voor zijn?!

Afgelopen vrijdagavond werden in Kloosterzande door burgermeester Jan-Frans Mulder de sleutels overhandigd aan de prinsen Carnaval uit Ossenisse, Lamswaarde, Terhole, Kloosterzande en Vogelwaarde. Erg leuk, maar ik had wat anders te doen: verkiezingsposters plakken.

Nu had ik naast de PvdA-poster voor Zeeland ook nog eigen posters laten drukken. Op A1 formaat: 60 x 84 cm !!!

Aangezien de borden al wekenlang bijna leeg zijn en nu nog maar 14 dagen te gaan tot de verkiezingen, verwacht ik niet dat alle partijen hun ruimte nog wel gaan gebruiken en heb maar iets meer ruimte voor de PvdA toege�igend. Zie de foto van het bord in Vogelwaarde.

Afgelopen week ook nog met SP-raadslid Ger van Unen gesproken over de beperkte ruimte op de borden. Ook zij vond het absoluut belachelijk. Gezien haar reactie verwacht ik evenwel dat de SP nu ook wat meer ruimte gaat nemen op de borden nu ze zien dat wij dat ook hebben gedaan. We wachten af.  M�n plaksel en gereedschap staat nog standby. Wordt vervolgd.

 Geplaatst op: 20-2-2007       16.55 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

 

Dinsdag 20 februari 2007: CDA zwalkend?!

Mensen die afgelopen vrijdag hebben gekeken naar de uitzending van de vergadering van Provinciale Staten op Omroep Zeeland of via internet hadden het al kunnen zien toen gedeputeerde van Waveren met enige emotie en stemverheffing reageerde op de scherpe vragen van Partij van Zeeland-fractievoorzitter Jean-Paul Hageman. Een dergelijke reactie van gedeputeerde van Waveren zie je zelden.
Afgelopen zaterdag waren we met de raadsleden en het college van de gemeente Hulst, vergezeld door de Sjores Ambras band een rondje met de sleutels aan het maken langs Graauw, Nieuw Namen, Clinge, Sint Jansteen en Hulst en kon ik aan Jean-Paul Hageman even vragen waar deze confrontatie nu vandaan kwam. Volgens JP had van Waveren op een partijbijeenkomst van het CDA in Heinkenszand de Partij voor Zeeland betiteld als een �stelletje roepers� en dat �zij niets klaar maken�. Zie het bericht in de PZC van 13 februari jl. hieronder.

Door van Waveren werd het dossier over de Westerschelde aangehaald als voorbeeld, maar als nu ergens een partij moet worden beticht van roepen en zwalken is dat het CDA wel. In dit dossier is de Partij van Zeeland steeds consequent geweest en heeft steeds tegen de ontpolderingsplannen van CDA-minister Veerman gestemd.

Gelijksoortige signalen zag ik ook in de gemeenteraad van Hulst. Na de unanieme motie van de gemeenteraad van Hulst in 2005 was het steeds het CDA die in elke raadsvergadering aan het college vragen stelde over �of er al iets bekend was over de compensatie? �. Vreemd om dat steeds te vragen als je echt tegen bent?!!!

Zoals afgelopen weken in de regionale kranten uitvoerig kon worden gelezen, hebben een paar PvdA-ers alle Europese wetgeving nog eens nageplozen. Hierbij kwam naar boven dat de estuariene natuurontwikkeling niet perse aan de Westerschelde moet plaatsvinden, maar ook op een andere plaats in de delta mag worden uitgevoerd. Dat is dus constructief meedenken.


Ron de Kort

In de bijlage kunt u het PZC artikel vinden waarin de kritiek staat die het CDA heeft op de Partij voor Zeeland. Bent u benieuwd naar het standpunt van de PvdA inzake ontpolderen en de ruimte die Europa ons biedt, klik hier.

 

 PZC14022007_De_PvZ_maakt_niets_klaar.pdf  (12 Kb)

 Geplaatst op: 20-2-2007       16.55 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

 

Vrijdag 9 februari 2007: Stop de bio-industrie!!!

Vandaag ontving is een e-mail waar ik voor de volle 100% achter kan staan. Mensen die niet overtuigd daarvan zijn, moeten maar eens op de website kijken: http://www.stopfoutvlees.nl

Milieudefensie Actief nieuwsbrief

Tweede Kamer moet besluiten

 over toekomst bio-industrie!

Beste RPM de Kort,

Je hebt als deelnemer aan de Stop Fout Vlees campagne een persoonlijke boodschap ontvangen! Klik hier om deze te bekijken!

Milieudefensie en JMA vragen de Tweede Kamer om werk te maken van een eerlijke veehouderij zonder dierenleed, milieuschade en het kappen van tropisch bos voor veevoer. De veehouderij moet en kan milieu- en diervriendelijker! Doe mee aan advertentie!

Het burgerinitiatief is ondertekend door ruim 100.000 mensen en wordt volgende week dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden. Je hulp is nog steeds nodig. Stuur een e-card aan de politiek en roep de Tweede Kamer leden op om nu eindelijk een einde te maken aan de bio-industrie!

 

Met vriendelijke groet,
 
Linda IJmker
Co�rdinator JMA
Wouter van Eck
Campagneleider Landbouw & Voedsel

p.s. Deze mail is verstuurd via de site http://www.stopfoutvlees.nl.
Op deze site kun je ook een Valentijns e-card sturen!

Wil je geen mail meer ontvangen naar aanleiding van deze actie, klik dan hier.

Heb je vragen of opmerkingen?
http://www.milieudefensie.nl/service


 
Voor vragen ga naar http://www.milieudefensie.nl/service


 

 Geplaatst op: 9-2-2007       22.55 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

Woensdag 7 februari 2007: Speerpunten verkiezingscampagne

Vanaf maandag 12 februari a.s. start ik mijn persoonlijke campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten, die op woensdag 7 maart worden gehouden. In de komende dagen zal ik mijn speerpunten gaan publiceren.
Bovenaan staat met stip het oplossen van allerlei verkeersproblemen in regio's en woonkernen. Bijna elke plaats in Zeeuwsvlaanderen (waarschijnlijk ook daarbuiten, maar daar ben ik nu nog minder bekend) kent grote of kleine verkeersproblemen. Kijk maar naar de foto uit Ossenisse hieronder. Maar ook in Ossenisse, Vogelwaarde, Hengstdijk, Kloosterzande, Lamswaarde, Hulst, Kapellebrug, St.Jansteen, Zaamslag, Terneuzen, Schoondijke, Sas van Gent  enz enz enz.
Vaak wordt er al jaren over gepraat, vele oplossingen zijn al de revue gepasseerd, maar het probleem ligt er nog steeds.

Op dat gebied moet er dus veel meer daadkracht komen om problemen echt op te lossen. Want deze problemen kunnen soms hele gemeenschappen ontwrichten. Hoe lang wordt er bv in Vogelwaarde al gepraat over de problemen met al die vrachtauto's. Met enige goede wil, soms "out of the box-denken" en geld moet het goed op te lossen zijn.
Door het droomteam Verkeer werden eafgelopen maanden en aantal oplossingen bedacht, die veel weg hadden van dromen, maar als je er even langer over nadenkt, is daar ook een realistische oplossing te bedenken.
Waar een wil is, is een weg!!!
 

Speerpunt nr 1:

1.Ik ga me inzetten om de verkeersproblematiek in woongebieden met de hoogste prioriteit op te lossen. Ook dienen overlastgevende bedrijven in dorpen en wijken te worden verplaatst naar industrieterreinen. De gemeenten moeten hierbij zonodig worden geholpen door de Provincie.

 

 Geplaatst op: 7-2-2007       23.55 uur
mailto:ron@rondekort.n

Maandag 5 februari 2007: Jaarvergadering dorpsraad Ossenisse

Maandagavond 5/2 was er de jaarvergadering van de dorpsraad Ossenisse. Het voltallige college was onder leiding van burgermeester Mulder afgereisd naar mijn geboortedorp om er te luisteren naar de bevolking.
De sterk vernieuwde dorpsraad, bestaande uit Ineke Elbers,(vz) Elly Cappendijk (secr), Rudy Vink (penn), Laurens de Brouwer, Jeroen Verdurmen, Caroline de Cocq en Marco Ottjes, had er een interactieve avond van gemaakt met een klein stukje jaarvergadering met daarna een workshop.
Tijdens het eerste gedeelte kon wethouder Paul Weemaes aan de in grote getalen opgekomen inwoners vertellen, dat er in Ossenisse in de komende jaren ruimte zou komen voor de bouw van een zestal woningen.
Door het verdwijnen van de milieucirkel van het bedrijf van Hermans was het nu mogelijk om een 6-tal ruime kavels (gemiddeld 1500 m2) te maken langs de Lage weg en de Weststraat. Dit jaar zou er volgens de optimistische wethouder al gebouwd moeten kunnen worden.
Door de bewoonster van de kerk in de Dorpsstraat werd er op gewezen dat de stroomvoorziening naar Ossenisse maar krap bemeten was. Ook door leverancier Delta was in het verleden vastgesteld dat er behoorlijke spanningsdippen optraden in het electriciteitsnet van Ossenisse. Het aanzetten van de wasmaschine is steeds een spannende aangelegenhed volgens de inwoonster.
De wens om met een "1000 Watter" de kerk in het licht te zetten zou zeker niet lukken. Daarom moest de gemeente maar eens bij Delta aan de bel trekken om de capaciteit te verhogen, zeker nu er 6 woningen bij gaan komen. Het "afgeschoten" windmolenpark had wellicht uitkomst kunnen bieden, maar dat is nu door het bestemmingsplan (gelukkig) uitgesloten.

Na de pauze werden de aanwezigen verdeeld over 4 groepen en werd er gebrainstormd over de toekomst van Ossenisse met de volgende thema's:

 • Verkeer en veiligheid
 • Plan Perkpolder kansen of risico's
 • Een kermis of een dorpsfeest
 • Voorzieningen voor jong en oud

Spontaan werden een paar werkgroepen gevormd die een aantal zaken als het dorpsfeest en het verkeer verder gaan uitwerken en opvolgen.
Het was een nuttige avond in Ossenisse, voor de toekomst van dit mooie dorp en de saamhorigheid van haar inwoners.
Totdat de nieuwe webpagina van de dorpsraad van Ossenisse de lucht in gaat, kun je hieronder de digitale versie lezen van de nieuwsbrief die 4 x jaar verschijnt in Ossenisse en Zeedorp.

De Snisser courant Januari 2006
De Snisser courant April 2006
De Snisser courant Juli 2006
De Snisser courant Oktober 2006
De Snisser courant Januari 2007

Bestanden zijn te openen met Acrobat Reader. Indien dit niet op uw PC is dit hier te downloaden.

 Geplaatst op: 5-2-2007       17.00 uur
mailto:ron@rondekort.n

Zaterdag 3 februari 2007 - Aftrap campagne

PvdA wil behoud drie ziekenhuizen

Door Rinus Antonisse
 

Zaterdag 3 februari 2007 - GOES � De PvdA Zeeland wil de bestaande drie ziekenhuizen en hun nevenvestigingen in de provincie stand houden. �Er is geen reden om deze locaties ter discussie te stellen�, staat in het gisteren gepresenteerde verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten 2007-2011.
Lijsttrekker M. le Roy gaf aan dat de ziekenhuizen wel de krachten moeten bundelen. Nauwe samenwerking is nodig om de kwaliteit van de zorg te behouden en verder te verzekeren. �De Zeeuwen hebben recht op een uitstekende basis-ziekenhuiszorg.� Voor super-specialistische zorg acht de PvdA samenwerking met ziekenhuizen buiten de provincie een noodzaak.

Een ander belangrijk verkiezingspunt van de partij is het openbaar vervoer. Dat moet goed geregeld zijn om �meedoen in Zeeland� voor iedereen mogelijk te maken, stelde Le Roy.

De PvdA zet dan ook in op gratis openbaar vervoer voor iedereen, te beginnen met kortingsregelingen voor een aantal groepen als ouderen, gehandicapten, werkzoekenden en jongeren. Ook een kortingskaart voor daluren is een wens.

Lijsttrekker Le Roy maakte duidelijk dat veiligheid veel aandacht krijgt van de PvdA. Niet alleen het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers door betere inrichting van wegen, ook de veiligheid van vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo wil de partij dat ammoniak en LPG door buisleidingen getransporteerd worden.

De PvdA blijft kernenergie afwijzen. Uitbreiding van bedrijven en komst van nieuwe mogen niet leiden tot meer geluidhinder voor woongebieden. Langs hoofdroutes mogen geen nieuwe bedrijfsvestigingen komen.

De partij wil de Zeeuwse Milieu Federatie nadrukkelijk blijven steunen. Daarentegen moeten de waterschappen worden opgeheven.

Le Roy kondigde een strijdlustige campagne aan. Om dat te onderstrepen zongen de eerste twaalf kandidaten op de verkiezingslijst een speciaal gecomponeerd strijdlied, waarin de belangrijkste standpunten worden belicht.

 Geplaatst op: 4-2-2007       01.00 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

Zaterdag 3 februari 2007 - Zorgdebat

Maandag a.s. 5 februari wordt door de pvdA afdeling Hulst een debat over de zorg in Zeeland georganiseerd. Debat vindt plaats in Den Dullaert in Hulst. Ontvangst vanaf 19.30 uur met koffie/thee. Iedereen is van harte welkom.
Zie onder programman:
 

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart houdt de Partij van de Arbeid  afdeling Hulst mede namens de afdelingen Sluis en Terneuzen op maandag 5 februari 2007  een

 

Debat met als thema

�Zorgverlening in en voor  Zeeuws-Vlaanderen nu en in de toekomst.�

 

Sprekers :

 Eelke van der Veer                  lid Tweede Kamer voor de PvdA

 Maria le Roy                              lijsttrekker PVDA Provinciale Statenverkiezingen

 Panelleden :

 J. v.d. Heide                          directie ZorgSaam

Prof. Dr. Varin                        medisch specialist

A. Schouten                           voorzitter cli�ntenraad ZorgSaam

C. Liefting                               wethouder Gemeente Terneuzen

P. de Doelder                         huisarts

P. van Rooij                            Zorgverzekeraars Nederland

 

Gespreksleider is dhr. Eric Hageman, lid Provinciale Staten voor de PVDA.

 Aanvang    : 19.30 uur ontvangst met koffie 
Locatie      : Den Dullaert               Sportlaan 24       4561  KZ Hulst


 

 Geplaatst op: 3-2-2007       00.00 uur
mailto:ron@rondekort.n

Vrijdag 2 februari 2007 - Campagne van start

Vanmiddag om 17.00 uur is in cafe Baarends in Goes de PvdA verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten van start gegaan. Voordat lijsttrekster Maria Le Roy haar speech afstak werd door de kandidaten het campagnelied ten gehore gebracht. Dit lied met tekst en muziek van Philip Ernst uit Sluiskil, klonk opperbest en werd live uitgezonden door Omroep Zeeland Radio.
Via navolgende link kun je het nummer beluisteren:

 

Audio\PvdA_2007_PS.mp3 (3 mb)

Laat mij even weten wat u vindt van het nummer. De tekst van het nummer vindt u hieronder.

Het PvdA Standpunten lied

  (Tekst en muziek  Ph.p.m. Ernst, Sluiskil)

                         

  We gaan naar dorpen en naar steden

  Trekken door het platteland

  Ook op zoek naar nieuwe leden

  En we schudden hen de hand

  Jong en oud er bij betrekken

  Niet naar af of in je mand

  Meer gelijkheid in het leven

  En gebruik van gezond verstand

                                                            

Refrein  Kies P van de A Kies P van de A

              Dan komt het goed al in het land    x2

             

  Kinderen eerst dat is een gouden regel

  Fors  investeren in het onderwijs

  Werk voorop en niet te grote verschillen

  Bij het inkomen van arm en rijk

  Verpleeghuiszorg in goede handen

  Stop met asociaal gedrag

  Meer respect al voor elkander

  Veiligheid voor ons allemaal

             

Refrein  Kies P van de A Kies P van de A

              Dan komt het goed al in het land    x2

 

Geen wachtlijst meer om in land

in te burgeren

  Een eerlijke onbezorgde oude dag

  Energie dat moet en kan veel schoner

Huur en koop woning hou de prijzen laag

  Een nieuwe vlag wappert in oude wijken

  Ons landje sterk in europa en sociaal

  Bureaucratie niet langer accepteren

  Solidariteit moet internationaal

 

Refrein  Kies P van de A Kies P van de A

              Dan komt het goed al in het land    x2

 

Nederland kan en moet daarom veel beter

  Tijd voor verandering stem P van de A

Geef dus uw stem dan gaat het echt veel beter 

Geloof ons echt we maken het ook waar           

Geef dus uw stem dan gaat het echt veel beter 

Geloof ons echt we maken het ook waar           

 

Refrein  Kies P van de A Kies P van de A

                                               Dan komt het goed al in het land    x2            

 Geplaatst op: 2-2-2007       00.00 uur
mailto:ron@rondekort.n

 

Donderdag 1 - 2 - 2007: ZeelandFresh deel 2

Vanavond was er door het college van B&W een informatieavond belegd om te luisteren hoe de omwonenden en andere inwoners van Vogelwaarde dachten over de ingediende aanvraag van ZeelandFresh om het bedrijf aan de Kerkdreef uit te breiden. Met meer dan 50 bezoekers was de foyer van het Dorpscentrum goed gevuld. Van de gemeente waren vertegenwoordigd de wethouders Paul Weemaes van Ruimtelijke Ordening, Clen de Kraker van Openbare werken (verkeer/milieu) en Toon Maas van dorpsraden belast met Vogelwaarde. Ook was aanwezig ambtenaar Chris van de Broucke van Ruimtelijke Ordening.
Door
Weemaes werd de bijeenkomst voorgezeten. Hij schetste het ontstaan van dit bedrijf in 2000. Hij vertelde dat het college wel zou willen meewerken aan een overkapping van de bestaande kistenopslag, maar een uitbreiding verder in oostelijke richting ook niet zag zitten. Hij opperde dat wat hem betreft een uitbreiding in zuidelijke richting bespreekbaar was met inachtneming dat alle verkeersbewegingen naar en van dit bedrijf dan via de Schoolstraat diende te gaan. Dit zou wethouder de Kraker komende week ook meenemen in een overleg met gedeputeerde Poppelaars, die op bezoek komt in Hulst om alle verkeersknelpunten te bekijken.
Op een enkeling na waren de aanwezigen van mening dat elke uitbreiding van dit bedrijf ongewenst was. Dit vanwege herhaaldelijk overtreden van de milieuvergunning betreffende stank- en geluidsoverlast. Ook nam het bedrijf het absoluut niet nauw met de bedrijfstijden, volgens omwonenden. En men was bang dat dit door een uitbreiding, ook in zuidelijke richting, alleen nog maar zou toenemen. Aangekondigd werd dan ook dat een uitbreiding met alle mogelijk middelen zou worden bestreden.

Door mij werd geopperd dat een uitbreiding in zuidelijke richting gekoppeld aan een absoluut adequate ontsluiting via Schoolstraat - Provinciale weg met daarbij ook een verplaatsing van het transportbedrijf Scheerders misschien ook door de provincie financieel zou kunnen worden gesteund. Dit zou ook voor Rapenburg een enorme verbetering betekenen.

Indien deze enorme win-win niet mogelijk is, dan blijf ik op het standpunt staan dat het bedrijf het best zijn uitbreiding kan doen op een industrieterrein in onze gemeente. Aangezien omwonenden lieten weten dat er alleen maar Polen werken, is misschien een verplaatsing naar Polen een optie?

Het was duidelijk dat verreweg de meeste aanwezigen een uitbreiding zowel in oostelijke als in zuidelijke richting niet zien zitten. Ervaringsdeskundigen uit de metaalbouw betwijfelden openlijk of een verplaatsing van dit bedrijf wel zo veel geld zou moeten kosten. Meer dan een beetje beton en staalbouw is het niet.

Het college van B & W gaat zich nu beraden en neemt binnenkort een besluit met welke procedure men het bedrijf wel of niet ter wille zal zijn. Ik hoop dat ze een verstandig besluit nemen dat niet de leefbaarheid van Vogelwaarde nog meer aantast.
Uitdrukkelijk werd door wethouder
Weemaes aangegeven dat het niet wordt meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor de kom Vogelwaarde. Dit ontwerp bestemmingsplan is al ambtelijk getoetst bij de provincie en wordt nog voor de zomer gepresenteerd aan de bevolking van Vogelwaarde. Deze heeft dan de mogelijkheid om zienswijzes in te dienen. Hij gaf aan dat in het nieuwe ontwerp wel voor ongeveer 15 woningen bouwmogelijkheid zou zijn. Binnenkort zal men ook nog een besluit nemen over een nieuw centrum van het dorp, dit in lijn met de uitkomsten van het droomtraject.


 
Geplaatst op: 1-2-2007       22.00 uur
Geef uw reactie
 

Woensdag 31 - 1 - 2007: Droommarkt een groot succes

Afgelopen zaterdag 27 januari was er in het Dorpscentrum een grote droommarkt. De 4 teams, die sinds oktober droomden over hoe Vogelwaarde er in 2016 uit zou moeten zien, presenteerden er hun dromen. Met gezellig ingerichte kraampjes, terrassen, een dweilbandje en een dj was het vanaf de opening door burgemeester Mulder een drukte van belang. Meer dan 500 inwoners kwamen kijken en konden hun, bij de ingang gekregen 100  Vogelpieken, verdelen over de 4 teams.

Het team Verkeer won glansrijk, hetgeen niet vreemd was gezien de problematiek op Rapenburg, waar al enige jaren een heuse actiegroep ijvert voor een oplossing.

De dromen van de teams gaan nu de basis vormen voor een dorpsplan dat de dorpsraad nu moet gaan opstellen. Alleen zal dan het realiteitsgehalte weer wat meer moeten stijgen en dromen even moeten wijken.

Hieronder zie je de dromen van het team Dorpshart waar ik coach van was samen met Blanche Gooshouwer.

images\Droommarkt\brochure Vogelwaarde 070124-3LR.pdf (even geduld groot bestand 5 MB)

images\Droommarkt\Alle verenigingen ook de eigen barinkomsten.pdf

Via onderstaande link kom je bij enige foto's van de droommarkt.

images\Droommarkt\index.html (klik op eerste foto en vervolgens met de pijltjes)

 Geplaatst op: 31-01-2007       21.00 uur
Geef uw reactie
 

Zondag 21 - 1 - 2007: Bergbezinkbassin Kloosterzande noord

Afgelopen week hebben de omwonenden een rapport over de beste plaats voor het bergbezinkbassin in Kloosterzande noord naar de gemeenteraad en het college gestuurd. Het college laat dit rapport nu bestuderen door haar deskundigen en het rapport is verder toegevoegd aan de lijst met ingekomen stukken voor de komende raadsvergadering.
Voor diegene die het gewoon thuis wil bekijken kan op onderstaande link klikken en vindt dan de informatie:

BBB\BBBindex.htm

Discussie hierover komt waarschijnlijk alleen aan de orde in de commissie Ruimte als het het rapport is beoordeeld door de deskundigen.

  Geplaatst op: 21-01-2007       16.00 uur
Geef uw reactie
 

Zondag 14 - 1 - 2007: Verkiezingen Provinciale Staten

Afgelopen week alle bescheiden ingestuurd die horen bij een plaats op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Nu komende maandag nog een handtekening onder de definitieve kandidatenlijst en kan die worden ingeleverd.
Vandaag bezig geweest met een gedetailleerde planning te maken voor de te voeren campagne. Komende zondag nog bespreken met andere kandidaten uit de regio en dan kunnen de echte voorbereidingen worden gestart.
Vanaf 12 februari a.s. ga ik me dagelijks op een of andere wijze inzetten om een goed resultaat te behalen. En dat wil ik gaan doen in geheel Zeeuws-Vlaanderen.
Mij is afgelopen week verteld dat de PvdA bij de komende verkiezingen lijstnummer 2 zal hebben en dus aan alle lezers van de weblog:


Stem lijst 2 nr 11 op 7 maart

 Geplaatst op: 14-01-2007       21.00 uur
Geef uw reactie
 

Dinsdag 9 - 1 - 2007: Gele kaart voor college Hulst

Rode en gele kaartVandaag ontving ik via een e-mail van de raadsgriffier een paar, in het kader van artikel 39 van het Reglement van Orde, gestelde vragen. Een van die serie vragen, gesteld door Jos van Eck en Luc Mangnus ging over het plotseling gesloten zijn van het gemeenteloket in Kloosterzande afgelopen donderdagavond. Voor details via navolgende link: Artikelenbank\02LoketfunctieKloosterzande.mht
Toen was de gedachte nog dat dit een foutje was en eenmalig.

Komt aan het eind van de dag het volgende persbericht:
 

ONDERWERP :        Gewijzigde openingstijden loket Bevolking Kloosterzande

 Het loket van het team Bevolking in het gemeentekantoor te Kloosterzande is normaliter op donderdag geopend tot 20.00 uur. Er is echter besloten om voorlopig de avondopenstelling te laten vervallen. Het loket Bevolking te Kloosterzande sluit derhalve op donderdag (net als op alle andere weekdagen) om 16.00 uur.

 Aan deze wijziging ligt enerzijds een personeel capaciteitsprobleem ten grondslag. Dit probleem is voornamelijk ontstaan vanwege ziekte en deels ten gevolge van het stopzetten van de inhuur van uitzendkrachten per 1 januari 2007. Het zonder meer inzetten van ander personeel is niet mogelijk vanwege de vereiste certificering van het personeel van het team Bevolking.

 Anderzijds gelden vanaf 1 januari 2007 verscherpte veiligheidsrichtlijnen voor de werkzaamheden van het team Bevolking. Dit heeft tot gevolg dat vanuit het gemeentekantoor te Kloosterzande binnen de bestaande veiligheidsmaatregelen niet langer paspoorten dan wel rijbewijzen kunnen worden afgegeven. Enkel de aanvraag kan worden gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de consequenties om de verscherpte veiligheidsmaatregelen en de openingstijden van de gemeentelijke diensten te willen bespreken met de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Het feit dat het gemeentekantoor te Kloosterzande momenteel te koop staat, speelt daarbij uiteraard een rol.

Toen ik dit las, stond ik toch wel even perplex van dit amateurisme van de bovenste plank. Worden afspraken, gemaakt bij de herindeling, zo gemakkelijk terzijde geschoven?
Het gaat mij nog niet eens over de uitkomst, maar meer de wijze waarop.
Was immers niet al maanden geleden bekend dat vanaf 1 januari 2007 geen uitzendkrachten meer zouden worden ingehuurd?
Was immers niet al maandenlang bekend dat voldoende mensen gecertificeerd zouden moeten zijn?
Zijn de strengere veiligheidseisen afgelopen week plotseling uit de lucht komen vallen?
Volgens mij hadden we best in een commissie- of raadsvergadering in 2006 nog wel een discussie kunnen voeren over deze avondopenstelling. Dan had een goede discussie gevoerd kunnen worden en had de raad een goede afweging kunnen maken: meer geld ervoor beschikbaar stellen of avondopening laten vervallen.

Deze manier van werken van het college van B&W verdient wat mij betreft zeker een gele kaart. Zo ga je niet met de gemeenteraad om. Los van de uitkomst.

 Geplaatst op: 09-01-2007       23.00 uur
Geef uw reactie

 

Zondag 7 - 1 - 2007: Droommarkt 27 januari a.s.

Zaterdag 27 januari a.s. wordt in het Dorpscentrum een "droommarkt" georganiseerd. Vanaf 14.00 uur gaan de 5 Droomteams hun dromen presenteren. Zelf ben ik samen met Blanche Gooshouwer coach van het team dat heeft gedroomd over het dorpshart voor Vogelwaarde met daarin een plaats voor de verenigingen.
Natuurlijk houden we alles nog geheim tot 27 januari a.s. maar verklappen kan ik alvast dat het nieuwe hart van Vogelwaarde exact tussen de 2 kerken komt te liggen.
Zie onder het affiche dat de dorpsraad heeft gemaakt en overal in het dorp ophangt.
Kom allemaal en stem mee.
Voor meer info over droomtraject, zie de website van de dorpsraad:

 www.dorpsraadvogelwaarde.nl


 Geplaatst op: 07-01-2007       21.30 uur
Geef uw reactie
 

Donderdag 5 - 1 - 2007: Schouwen-Duivenland

imageVanavond samen met PvdA-statenlid Eric Hageman een bezoek gebracht aan de fractievergadering van de PvdA in het mooie stadhuis van Zierikzee.
Dat heeft schijnbaar een paar euro's gekost, maar dat kun je dan ook wel zien. Opvallende vloerbedekking die zeker niet uit de schappen van Ben de Graaff komt.
De weg erheen ging even moeizaam omdat m'n routeplanner mij een korte route dwars door Zierikzee liet rijden, maar evenwel geen rekening hield met een oude brug waar geen auto's over mochten.
Maar goed, een paar minuten te laat werd ik ontvangen door een stralende Brigitte Troost, voorzitter van de grootste fractie in de gemeenteraad.
Zonder een electronische sleutel kom je hier niet ver. Voor werkelijk elke deur is de sleutel nodig. Als je dat vergelijkt met het Hulster stadhuis!

Belangrijk deel van het beraad werd besteed aan uitwisseling van informatie tussen de raadsfractie en statenfractie. Het is goed dat dit soort zaken met enige regelmaat gebeuren.
Daarna kwam de kampeernota aan de orde die volgende week op de commissievergadering staat. Daar ging men nog maar eens een amendement voor  voorbereiden.
Deze avond weer veel zaken opgestoken die voor deze regio belangrijk zijn en waar de Partij van de Arbeid Schouwen voor staat.

Voor info over de gemeente Schouwen-Duivenland kun je klikken op onderstaande link.
Een mooi eiland met veel natuur en stranden, historie en alleraardigste mensen. Kortom, een aanrader om eens een bezoek aan te brengen.

http://www.schouwenduiveland.nl/content.jsp?objectid=771
 

 Geplaatst op: 05-01-2007       23.30 uur
Geef uw reactie
 

Donderdag 5 - 1 - 2007: Bel me niet!!!

Wordt u ook wel eens lastiggevallen onder etenstijd voor het beantwoorden van vragen voor een marktonderzoek of iest dergelijks? Ga naar onderstaande website en laat registreren dat je daar niet van gediend bent.

http://www.infofilter.nl/InfoWWW/php/do_home.php

Of het echt werkt kan ik nog niet zeggen omdat ik me ook nog maar net heb aangemeld.

 Geplaatst op: 05-01-2007       23.30 uur
Geef uw reactie
 

  Archief logboek 2006